01.04.2010

Systém řízení materiálových toků MMS.i

(Duben 2010) Výrobce kolejových vozidel ALSTOM optimalizuje interní přepravu v závodě v Salzgitteru – systémem MMS.i pro management materiálových toků inteligentně řídí vysokozdvižné vozíky STILL. Neustále rostoucí požadavky a rychlé změny v interní logistice firmy Alstom Transport vyžadují propracovanou koncepci řízení materiálových toků. Hamburský dodavatel intralogistických  řešení a výrobce vysokozdvižných vozíku – STILL – získal od společnosti ASTOM zakázku na dodávku inteligentního systému řízení materiálových toků pro řízení interní přepravy mezi výrobními halami na 123 ha velkém podnikovém areálu v Salzgitteru.

Alstom Transport patří k předním celosvětovým dodavatelům drážní techniky a služeb v oblasti železnic. Nejznámějším produktem firmy je vlak TGV. S 2 300 zaměstnanci firma Alstom Transport vyvíjí a produkuje kolejová vozidla pro přepravu osob i zboží. Velký obrat přináší výroba vozů metra, tramvají, vozů městské dráhy a vlaků pro osobní přepravu. Kromě rekonstrukcí a modernizací v rámci oprav vagónu nabízí Alstom Transport svým zákazníkům také servis po celou dobu životnosti produktů. „Aby mohl být přibližně každý čtvrtý den vyexpedován jeden kompletní vlak, musí být výrobní prostory v areálu o rozloze 123 ha zásobovány interní přepravou „Just-in-Sequence“.

Dle zkušeností přepraví naše vysokozdvižné vozíky ve dvousměnném provozu cca 4 000 manipulačních jednotek – např. palet, mřížových boxů a mřížových skříní.

„V tomto objemu byl velmi vysoký podíl jízd bez břemene,“ vzpomíná Kurt Schingen, vedoucí Supply Chain v Alstom Transport v Salzgitteru. Z toho důvodu vytvořil výrobce kolejových vozidel se společností STILL koncepci materiálových toků, která podíl jízd bez břemene výrazně redukuje. Nasazení manipulační techniky optimalizuje systém řízení „STILL MMS.i“ (Material Management System). Tento systém zohledňuje důležité limity v materiálových tocích, např. rychlý odběr zboží z příjmu zboží a výroby nebo včasnou přípravu zboží k expedici.

Systém řízení materiálových toků „MMS.i“

Systém řízení od firmy STILL řídí v první řadě zásobování výroby komponenty, které jsou dodány přímo z příjmu zboží nebo ze skladů. Jednotlivé zakázky přepravy se evidují v „MMS.i“ a dále se rádiovým přenosem dat předávají na vysokozdvižné vozíky, které jsou k dispozici. Při výběru vysokozdvižného vozíku bere řídicí systém automaticky v úvahu tonáž nebo optimalizuje sestavení nosičů nákladu pro přívěs. Vysokozdvižné vozíky mohou táhnout až 9 tun nákladu, který se rozdělí na tři přívěsy. „90 % všech jízd jsou jízdy s přívěsy. Snižuje to počet jízd bez břemene a přináší výrazné snížení strojů potřebných k přepravě,“ vysvětluje Robert Heuser, vedoucí logistiky firmy Alstom.

V systému řízení MMS.i se sortiment vždy přiřadí nákladové jednotce a skladovému místu, skladovými místy jsou i vysokozdvižné vozíky a přívěsy. Všechny přívěsy, nákladové jednotky a speciální nákladové jednotky se identifikují skenerem podle čárového kódu a jsou spravovány systémem řízení materiálových toků. Pokud je na místě nakládání potřeba přívěs určitého typu, vyhledá řídicí systém nejbližší volný přívěs.

Přiřazení typu a množství přívěsů k určitému vysokozdvižnému vozíku probíhá buď přes řídicí pracoviště, nebo manuálně přidělením zakázky přepravy na počítači.

„MMS.i“ slouží také jako platforma pro integraci inovativních technik rádiového přenosu dat v operativním skladu. Čelní vysokozdvižné vozíky typu STILL RX 70 s nosnostmi 2,5/3,0 a 4,5 tuny jsou proto vybaveny snadno ovladatelným datovým terminálem STILL „Lambda 4x1“. Údaje k zakázkám přepravy jsou přenášeny radiovým signálem v síti WLAN. Při vytváření jsou tyto údaje přesně popsány a řidič vysokozdvižného vozíku si je může nechat zobrazit na terminálu.

Ke komfortnímu zadávání zakázek slouží uživatelsky příjemné webové rozhraní. Nové je také přehledné grafické znázornění, které řidiči zobrazuje veškeré potřebné podrobnosti. V dialozích vysokozdvižného vozíku jsou formou obrázku vyobrazeny například manipulační jednotky ve spojení s cílem přepravy.

Všechna překládací místa (plochy pro přípravu materiálu), na které vysokozdvižné vozíky najíždí, jsou umístěna ve vstupech hal a zvenčí opatřena čárovým kódem, aby se identifikoval příjezd do cíle. Dva další čárové kódy pro potvrzení správné dodávky jsou umístěny uvnitř haly. Potvrzení naložení nebo vyložení manipulační jednotky se provádí buď potvrzením v datovém terminálu, nebo naskenováním štítku OK.

Řídicí pracoviště navíc hlídá všechny zakázky v systému. Jeden ze dvou pracovníků řídicího pracoviště říká: „Se systémem řízení jsme konečně dotáhli do cíle etiketovací systém Nový řídicí systém STILL automaticky vyřadil mnoho zdrojů chyb. Vyhodnocení hlášení systému také umožňuje lépe zvládat přepravní špičky. Řízení přepravy jsme tím dokázali podstatně zefektivnit.“

Optimalizace toku

Aby mohla být přeprava materiálu optimalizována s počítačovou podporou, bylo 84 překládacích míst v závodě seskupeno do deseti skupin. Ze skupin se náklad distribuuje na příslušná místa. Kromě toho jsou jednotlivé zakázky na přepravu slučovány tak, aby mohlo být v rámci možností provedeno zásobování pouze jedním přívěsem.

Dalším cílem optimalizace přepravy byla eliminace zdvojených jízd ke stejné skupině. K tomuto účelu byla v systému řízení MMS.i vytvořena matice přepravy pro každou skupinu vozíků a směnu, ve které jsou zaneseny přepravní vztahy. Ty popisují přípustné přepravy jen v určitých časových úsecích. Pokud jsou např. po ukončení směny z bezpečnostních důvodů zavřena vrata hal různých překládacích míst, tak nejsou přípustné ani transporty.

Vozíky napojené na řídicí systém musí být kromě toho také seskupeny do funkčních skupin, ve kterých jsou uloženy příslušné vlastnosti vysokozdvižných vozíků. Následně se i tyto skupiny vysokozdvižných vozíků v další matrici postaví vůči seskupeným překládacím místům. Tímto způsobem je možné transparentně zobrazit přepravní vztahy a vozíky, které je třeba nasadit. Nemůže proto dojít k tomu, že by všechny vysokozdvižné vozíky jezdily po celém závodě a některé jen pouze naprázdno.

Efektivní snížení ujeté vzdálenosti a přepravních časů je tedy možné pouze tehdy, pokud algoritmy zohledňují každý bod startu a cíle zároveň. Tímto způsobem lze sledovat všechny možné kombinace transportu.

Je-li přívěs potřeba pro účely „mimo systém řízení“, tak ho lze přesouvat na virtuální místo odstavení, tedy převést z disponibilního stavu „MMS.i“, což zvyšuje flexibilitu. Systém řízení navíc akceptuje, pokud řidič vysokozdvižného vozíku naloží další nákladové jednotky nad rámec pracovních pokynů. Primárně je však stohovaní manipulačních jednotek na přívěsy zakázáno.

Zpětná vazba a vyhodnocování

V hlášení MMS.i jsou uložena všechna potřebná čísla. Bez další přípravy údajů z nich lze vytvářet např. následující vyhodnocení: stupeň vytížení vozíků a překládacích míst nebo přepravní časy a nárůst přepravy. Pro každý pohyb manipulační jednotky jsou zdokumentovány veškeré důležité informace. Tyto údaje lze při zadání požadovaného časového úseku kdykoli zobrazit a systémem nechat exportovat do souboru v Excelu, ve kterém je poté možné jejich další zpracování.

Kurt Schingen je s konkrétními výsledky spokojen: „Již po roce jsme s novým systémem řízení materiálových toků od firmy STILL dosáhli úspory nákladů ve výši 20 % a dosahujeme nárůstu produktivity o 78 %.“

Zavedení systému řízení materiálových toků je prvním důležitým krokem pro splnění neustále rostoucích požadavků s ohledem na rychlé procesy změn v interních materiálových tocích firmy Alstom Transport. Tento krok je základem další optimalizace interní podnikové logistiky. Vyplývají z něj důležité požadavky na instalování software pro interní přepravu. Prostřednictvím inteligentního systému řízení neprobíhá tedy pouze pověřování a řízení vysokozdvižných vozíků. Celková koncepce musí být více než jen vedení přepravy, ale také systémem řízení materiálových a informačních toků.