Všeobecné podmínky pronájmu manipulační a jiné techniky společnosti STILL ČR spol s r.o.

1. Základní ustanovení

Tyto všeobecné podmínky pronájmu obsahují základní zásady smlouvy o pronájmu. která byla nebo bude uzavřena písemnou formou a po jejím podepsání se stanou její nedílnou součástí. Smlouvou se rozumí vzájemně odsouhlasená Nabídka/Objednávka pronájmu. Odchýlit se od nich lze jen na základě změny odpovídajícího znění smlouvy o pronájmu s výslovným dovětkem, že v tomto směru Všeobecné podmínky pronájmu strojírenských výrobků společnosti STILL ČR spol. s r.o., nebo jejich část, neplatí.

2. Cena a platební podmínky

2.1. Cena pronájmu je stanovena platným ceníkem, pokud dohodou smluvních stran není sjednána pronájemní sazba odlišně. a je uvedena částkou v nabídce pronájmu.
V případě, že jsou sjednané limity nájezdu motohodin překročeny, bude pronajímatel nájemci účtovat pronájemní sazbu odpovídající nájezdu motohodin.

2.2. Dojde-li v průběhu pronájmu k aktualizaci ceníku, bude pronajímatel od data platnosti nového ceníku účtovat nájemci pronájemní sazby dle tohoto platného ceníku. Veškeré slevy jsou vždy odvozeny z platného ceníku. Speciální ceny mohou být navýšeny dle platného ceníku.

2.3. Pronajímatel zajistí přepravu a složení manipulační techniky smluvním přepravcem na náklady nájemce není – li ve smlouvě stanoveno jinak. Doprava a případné další náklady např.: na pronájem jeřábu potřebného k montáži, ke složení nebo naložení při zpětném odvozu je nájemci účtována zvlášť není-li ve smlouvě výslovně stanoveno jinak.

2.4. Jestliže ve smlouvě o pronájmu nejsou dohodnuté jiné termíny splatnosti faktury, jsou platby hrazeny do 14 dnů netto, vyplaceně platební místo dodavatele.

2.5. Zadržení plateb nebo vzájemné zaúčtování případných nároků nájemce není přípustné.

2.6. Za termín úhrady je považován den připsání platby na účet pronajímatele uvedený ve smlouvě.

2.7 Splátky budou fakturovány měsíčně. Zejména pro případy nedodržení smluvených platebních podmínek si pronajímatel vyhrazuje právo účtovat další splátky pronájmu zálohově a v případě jejich neuhrazení ukončit pronájem a odstoupit ihned od smlouvy.

2.8. Jestliže je nájemce v prodlení v platbě zálohy nebo nájemného, má pronajímatel právo účtovat nájemci úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

2.9. Pokud nájemce nepřevezme manipulační techniku od pronajímatele ve smluvně stanoveném termínu má pronajímatel i přesto právo účtovat nájemci smluvenou sazbu vč. nákladů na přepravu a případné související náklady, např.: jeřáb, a další nutné technické prostředky.

3. Doba pronájmu

3.1. Pronájem začíná dnem, kdy nájemce převzal předmět pronájmu v servisním středisku pronajímatele (pokud si dopravu zajišťuje sám) nebo dnem, kdy byl předmět pronájmu předán zástupcem pronajímatele nebo smluvním přepravcem nájemci v určeném místě užívání dle dohody obsažené v této smlouvě. Tímto není dotčen nárok pronajímatele dle článku 2.8. Jako doklad o převzetí předmětu pronájmu nájemce slouží potvrzený Dodací list a Předávací protokol, v listinné i elektronické formě.

3.2. Pronájem končí dnem, kdy předmět pronájmu byl předán zpět do servisního střediska pronajímatele nebo smluvnímu přepravci pronajímatele.

3.3. Pronájem se uzavírá standardně na dobu neurčitou, pokud není ve Smlouvě či Nabídce/objednávce uvedeno jinak. V takovém případě je termín ukončení pronájmu uvedený ve smlouvě či Nabídce/objednávce pouze orientační a k ukončení smlouvy dojde pouze tehdy, když nájemce předem písemnou formou - emailem uvědomí pronajímatele, či pronajímatel písemně ukončí smlouvu o pronájmu, a následně převezme dle bodu.

3.4. Při pronájmu delším než 6 měsíců platí výpovědní lhůta z pronájmu 1 měsíc.

3.5. Hlášení závady je nájemce povinen hlásit na servisní dispečink pronajímatele tel. 274 001 456, e-mail : servis@still.cz

4. Povinnosti pronajímatele

4.1. Písemně předat nájemci předmět pronájmu ve stavu způsobilém k obvyklému používání.

4.2. Poskytnout nájemci návod na použití a údržbu předmětu pronájmu v českém jazyce. Návod lze nalézt na webových stránkách pronajímatele (u některých typů je dodáván se strojem).

4.3. Při předání předmětu pronájmu seznámí servisní technik, obchodní zástupce, zástupce smluvního přepravce nebo jiný zástupce pronajímatele osoby, které budou manipulační techniku používat s obsluhou a bezpečným ovládáním stroje.

4.4. Poskytnout bezplatně veškeré servisní práce související s nutnou údržbou a výměnou opotřebených částí.

4.5. V případě zanedbání povinnosti nájemce ohlásit písemně požadavek na zásah servisního technika podle hlášení na display stroje, nebo požadovaných limitů počtu motohodin uvedených v článku 5.2, má pronajímatel právo posoudit stav stroje s cílem zjistit rozsah možného poškození a požadovat na nájemci úhradu těchto nákladů v plné výši platného ceníku servisních prací pronajímatele.

5. Povinnosti nájemce

5.1. Užívat předmět pronájmu v souladu s návodem na jeho použití a údržbu ( návody jsou na webových stránkách pronajímatele www.still.cz Na vlastní náklady provádět běžnou provozní údržbu (např. dolévání a správné nabíjení baterie, doplňování pohonných hmot ve stanovené kvalitě, huštění pneumatik, kontrola stavu olejů a chladící směsi, mazání předepsaných částí a agregátů, udržování čistoty stroje). Všechny další opravy smí provádět pouze servisní technik pronajímatele.

5.2. S předstihem nejméně 5 pracovních dnů před předpokládaným naplněním termínu výměny olejových náplní a filtrů stanovené návodem na údržbu, nahlásit servisnímu středisku pronajímatele termín potřebné výměny, resp. zásahu servisního technika. Termín příštího zásahu je na vozících pronajímatele viditelně označen a vyjádřen v ujetých motohodinách. Kontakty viz. Čl. 3.4.

5.3. Používat předmět pronájmu pouze v sídle nájemce, nebo nahlášené provozovně nájemce, pokud není ve smlouvě písemně dohodnuto jinak. Nájemce není oprávněn předmět pronájmu zapůjčit třetí osobě nebo jej po dobu pronájmu samovolně přepravovat není – li stanoveno v pronájemní smlouvě jinak. V případě, že chce nájemce v průběhu pronájmu manipulační techniku pronajímatele přepravovat, učiní tak buď prostřednictvím smluvního přepravce pronajímatele, nebo si u pronajímatele vyžádá písemný souhlas s přepravou jiným způsobem. Bez tohoto písemného souhlasu nemá nájemce právo manipulační techniku přepravit. Po dobu přepravy, naložení a složení nese nájemce odpovědnost za případné poškození stroje.

5.4. Používat předmět pronájmu pouze k účelům, ke kterým je určen.

5.5. Umožnit osobě písemně pověřené pronajímatelem kdykoliv kontrolu, zda předmět pronájmu je užíván způsobem stanoveným ve smlouvě.

5.6. V případě zničení nebo odcizení předmětu pronájmu uhradit do 30 dnů ode dne kdy byla tato skutečnost zjištěna, hodnotu předmětu pronájmu ve výši pořizovací ceny a všechny dlužné částky za nájemné ke dni, kdy došlo ke zničení nebo odcizení předmětu pronájmu. Nájemce zodpovídá rovněž za škody vzniklé při přepravě předmětu pronájmu, pokud přepravu zajišťuje vlastními prostředky nebo vlastním přepravcem.

5.7. Uhradit všechny náklady na opravy předmětu pronájmu, které vznikly v důsledku nesprávného používání a nesprávné údržby. Náklady na takovou opravu budou fakturovány podle platného ceníku prací a náhradních dílů STILL.

5.8. Předmět pronájmu smí obsluhovat pouze osoba řádně vyškolená v obsluze manipulační techniky podle norem ČSN a zákonných požadavků na kvalifikaci obsluhy upravujících zacházení s předmětem pronájmu a norem upravujících bezpečnost práce.

5.9. Pokud nájemce nesplní svoji povinnost vyžadovat návštěvu servisního technika k provedení údržbových prací dle článku 5.2, jež může provádět pouze servis pronajímatele, může mu pronajímatel účtovat jednorázově smluvní pokutu 10 000 Kč i v případě, že nedošlo k bezprostřednímu poškození stroje. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na právo pronajímatele požadovat náhradu vzniklé újmy (majetkové i nemajetkové) v plné výši.

5.10. Písemně předat pronajímateli předmět pronájmu nepoškozený, funkční, kompletní včetně technické dokumentace, a to i osobě oprávněné k tomuto úkonu nájemcem, zejména smluvnímu dopravci nájemce. 5.11. Manipulační technika s pohonem na LPG je pronajímatelem dodávána s LPG ocelovou lahví. Nájemce je povinen vrátit pronajatou manipulační techniku včetně příslušného počtu LPG lahví uvedeného typu. Náhrada lahvemi jiného typu se nepřipouští. V případě nevrácení lahve nebo lahví uvedeného typu ke dni ukončení pronájmu, je nájemce povinen zajistit vrácení lahví pronajímateli na vlastní náklady. Pokud tak neučiní do pěti dnů od ukončení pronájmu, má pronajímatel právo účtovat nájemci smluvní pokutu ve výši 4000,-Kč + DPH v zákonné výši za každou nevrácenou lahev.

5.11. Nájemce je povinen vrátit předmět pronájmu čistý (zejména bez nalepených etiket a bláta) a plně nabitou baterií u elektrických vozíků a s nádrží na PHM doplněnou tak, aby nesvítila kontrolka min. stavu paliva u vozíku s spalovacím motorem. Pokud takto neučiní bude účtován následující poplatek:

- nabití baterie 24V 699,-Kč

- nabití baterie 48V 999,-Kč

- nabití baterie 80V 1399,- Kč

- mytí techniky do 5 t 1999,- Kč

- mytí techniky nad 5t a montážních plošin Kč 3999,- Kč

- ztížená manipulace kvůli nedostatku paliva 899,- Kč

6. Pojištění pronajaté manipulační techniky

6.1. Předmět pronájmu je pojištěn dle zákona č. 168/1999 Sb. v platném znění „O pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla“.

6.2. Předmět pronájmu je pojištěn v rámci pojištění strojů příslušné pojišťovny v souladu se všeobecnými pojišťovacími podmínkami této pojišťovny a stanovenou výší spoluúčasti na pojistné události.

6.3. V případě uznání pojistné události poškození předmětu nájmu) a poskytnutí pojistného plnění pojišťovnou pronajímateli je nájemce povinen zaplatit spoluúčast, případně rozdíl mezi náklady na opravu a poskytnutým pojistným plněním, pokud ho pojišťovna neposkytne pronajímateli v plné výši a to na základě faktury vystavené pronajímatelem.

6.4. V případě prokazatelného zničení nebo ztráty předmětu nájmu se za ukončení nájemní smlouvy považuje v souladu s ustanovením § 2319, odst. 2) zákona č. 89/2012 Sb. datum oznámení pojistné události nájemcem pronajímateli.

6.5. V případech uvedených škodných události dle odst. 6.4., pokud je předmět nájmu majetkem leasingové společnosti, je nájemce rovněž povinen pronajímateli uhradit: a) spoluúčast ve výši stanovené příslušnou pojišťovnou pro škodné události (zničení, ztráta předmětu nájmu), b) finanční vyrovnání, které stanoví příslušná leasingová společnost pronajímateli-leasingovému nájemci jako úhradu všech škod a nároků při předčasném ukončení smlouvy z důvodů trvalého vyřazení předmětu nájmu z provozu.

6.6. Nájemce je povinen poskytnout pronajímateli veškerou součinnost včetně v nahlášení škodní události nejpozději do druhé dne od jejího vzniku, a dodat mu veškeré podklady dle jeho pokynů potřebné k nahlášení škodní události příslušné pojišťovně, zejména hlášení PU a fotodokumentaci přímo z místa nehody a neobjednat opravu dříve, než je škodní událost řádně nahlášena.

6.7. V případě, že nájemce poruší povinnosti uvedené v odst. 5.8 a 6.4., a znemožní poskytnutí pojistného plnění pojišťovnou pronajímateli za náklady vynaložené k odstranění způsobené škody na pronajaté manipulační technice, nebo znemožní uplatnění pojistného plnění z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla na cizím majetku, na zdraví nebo úmrtím, uplatní pronajímatel na nájemci náhradu nákladů za opravu manipulační techniky v plné výši nebo náhradu škody, kterou uplatní pojišťovna v rámci regresního řízení vůči pronajímateli manipulační techniky jako pojištěnému.

6.8. Právo pronajímatele na náhradu nákladů spojených s opravou poškozeného vozíku trvá i po skončení pronájmu.

6.9. Právo pronajímatele na náhradu újmy (majetkové i nemajetkové), kterou uplatní pojišťovna v rámci regresního řízení vůči pronajímateli, trvá i po skončení pronájmu, pokud pojišťovna na základě oznámení škodné události poškozené strany prokáže zavinění nájemce v době trvání pronájmu.

6.10. Pojistitel (příslušná pojišťovna) má podle ustanovení § 2820 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník právo případně požadovat na viníkovi nehody v regresním řízení náhradu za poskytnuté pojistné plnění pojištěnému tj. pronajímateli.

6.11. Nájemce doporučí svým zaměstnancům, aby si uzavřeli pojištění za škody způsobené při výkonu povolání.

7. Zvláštní ujednání

7.1. V případě pochybnosti o tom, zda závada na předmětu pronájmu byla způsobena nesprávným používáním nebo nesprávnou údržbou, případně použitím nekvalitní pohonné hmoty, rozhoduje stanovisko servisního technika pronajímatele.

7.2. Pokud se prokáže, že závada byla zaviněna nájemcem, hradí náklady na posouzení předmětu pronájmu servisním technikem pronajímatele nájemce.

7.3. Nájemce bere na vědomí, že pronajímatel nebo jím zmocněná osoba, nemá možnost provést řádnou technickou přejímku stroje přímo u nájemce, a proto je provedena pouze vizuální prohlídka stroje, bez detailní kontroly skel, rámu či hydraulických válců.

7.4. Pronajímatel je ve lhůtě 20 pracovních dnů, která následuje po dni převzetí stroje, oprávněn uplatnit u nájemce i případné další vady, které se na stroji vyskytují a které zjistil při podrobné technické prohlídce stroje v dílně pronajímatele. Tyto zjištěné vady budou zdokumentovány.

7.5. Nájemce současně souhlasí s tím, že pronajímatel je oprávněn vyčíslit cenu za opravu vad stroje dle bodu Čl. 7.4.,a zavazuje se k její úhradě. Cena bude zaplacena na základě daňového dokladu.

8. Zrušení smlouvy

8.1. Okamžité zrušení smlouvy je možné, pokud nájemce: a) zjevným způsobem hrubě porušuje ustanovení smlouvy a těchto Všeobecných podmínek pronájmu strojírenských výrobků b) je v prodlení nejméně 10 dnů v placení nájemného nebo náhrad za servisní práce apod. c) dostane se do úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění a/nebo bude proti nájemci podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, návrh na prohlášení konkursu na majetek nájemce a/nebo nájemce navrhne povolení ochranné lhůty, povolení vyrovnání atd. a/nebo soud rozhodne o prohlášení konkursu na majetek nájemce nebo o povolení oddlužení, o povolení ochranné lhůty, nebo schválení oddlužení či o vyhlášení moratoria nájemce a/nebo soud rozhodne o povolení reorganizace, o povolení vyrovnání či zamítne návrh na prohlášení konkursu na majetek nájemce pro nedostatek majetku či zamítne insolvenční návrh pro nedostatek majetku nájemce. d) nájemce vstoupí do likvidace.

8.2. Výpověď je platná okamžikem Odeslání na smluvní adresu nájemce.

8.3. Bezprostředně po ukončení smluvního vztahu či v jiné pronajímatelem určené době je nájemce povinen předmět pronájmu vydat pronajímateli v dohodnutém místě „umístění vozíku“. Nájemce je povinen předmět pronájmu vydat okamžitě poté, kdy je tato smlouva ukončena, případně v jiném, pronajímatelem stanoveném datu a čase. Po dobu od okamžiku ukončení této smlouvy do doby vrácení předmětu pronájmu pronajímateli nesmí nájemce předmět pronájmu užívat, je výslovně povinen pro pronajímatele předmět pronájmu řádně opatrovat a spravovat a je povinen zabránit všemu, co by zmařilo včasné předání předmětu pronájmu zpět pronajímateli.

8.4. Nájemce tímto pronajímateli udílí právo vstoupit za účelem převzetí předmětu pronájmu do místa, v němž se předmět pronájmu nachází, v případě potřeby též do místa, kde byl používán.

8.5. K převzetí předmětu pronájmu je pronajímatel oprávněn písemně zmocnit třetí osobu, která je v takovém případě oprávněna předmět pronájmu jménem pronajímatele převzít a za tímto účelem vstupovat do prostor užívaných nájemcem.

8.6. Nájemce bere na vědomí, že okamžikem marného uplynutí lhůty k předání dle předcházejících odstavců je v prodlení se splněním své povinnosti předat předmět pronájmu pronajímateli.

8.7. Nájemce je povinen do 14 dnů zaplatit pronajímateli všechny účelně vynaložené náklady spojené s odejmutím předmětu pronájmu.

8.8. Po celou dobu trvání smluvního vztahu má pronajímatel všechna práva vlastníka předmětu pronájmu. Nájemce nesmí předmět pronájmu používat jinak, než je stanoveno ve smlouvě a nesmí s ním bez svolení pronajímatele fakticky ani právně nakládat (např. dávat jej do podnájmu, zřizovat k němu zástavní právo apod.).

8.9. Práva ze smlouvy o pronájmu nepřecházejí na případné nájemcovy právní nástupce. V přiměřené době předtím, než by k takové změně došlo, je nájemce povinen předmět pronájmu neprodleně vrátit pronajímateli za podmínek platných pro případ okamžitého zrušení smlouvy (čl. 8.3.) nebude-li předtím uzavřena smlouva o pronájmu s jeho právním nástupcem.

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravené v této smlouvě se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

9.2. Změny nebo dodatky k této smlouvě jsou možné pouze na základě písemné dohody smluvních stran podepsané jejich statutárními zástupci.

9.3. Nebylo-li dohodnuto jinak, smluvní vztah vzniká dnem akceptace nabídky pronájmu zaslané Pronajímatelem Nájemci, a to i e-mailovou formou.

9.4. Smlouva je platná a účinná dnem akceptace nabídky.

9.5. Jakékoliv spory, neshody nebo sporné nároky vyplývající z této smlouvy nebo vzniklé v souvislosti s touto smlouvou, budou smluvní strany řešit především smírnou cestou a vzájemným jednáním. V případě, že k vyřešení jakéhokoliv sporu vyplývajícího z této smlouvy mezi smluvními stranami nedojde smírnou cestou, je k řízení v souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, místně příslušným obecný soud pronajímatele.

Platí od: 22.08.2023