Všeobecné smluvní podmínky pro nájemní smlouvy

Tyto Všeobecné smluvní podmínky pro nájemní smlouvy (dále také jen smluvní podmínky) upravují závazkové právní vztahy mezi společností STILL ČR spol. s r.o. (dále jen pronajímatel) a jejími obchodními partnery (dále také jen nájemce) v oblasti nájemních smluv. Tyto smluvní podmínky platí pro všechny závazkové vztahy pronajímatele a nájemce založené jakoukoliv smlouvou, ve které je na tyto smluvní podmínky odkázáno (dále jen smlouva) a tvoří nedílnou součást smlouvy. Případná písemná ujednání mezi smluvními stranami mohou stanovit odlišný způsob řešení některých dílčích záležitostí s tím, že nevyplývá-li z písemného ujednání smluvních stran jinak, nedotýkají se taková odchylná ujednání platnosti a závaznosti ostatních ustanovení smluvních podmínek.

I. Základní údaje

1. Pronajímatel:

STILL ČR spol. s r.o., IČ: 493 54 469, se sídlem Štěrboholská 102, 102 19 Praha 10 – Hostivař, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 19574.


2. Nájemce: 

fyzická nebo právnická osoba, která je v obchodně právním závazkovém vztahu k pronajímateli na základě smlouvy.

II. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek pronajímatele poskytnout nájemci ve smlouvě specifikovaný předmět nájmu (předměty nájmu, dále jen předmět nájmu či zařízení) k dočasnému užívání a závazek nájemce platit mu za to nájemné a další platby ve výši, lhůtách a způsobem stanovených smlouvou.

III. Převzetí a vrácení předmětu nájmu

1. 

Pronajímatel je povinen dodat nájemci předmět nájmu na místo určené smlouvou a nájemce je povinen předmět nájmu od něj převzít.

2. 

Není-li ve smlouvě výslovně stanoveno jinak, je nájemce povinen na své náklady převzít předmět nájmu v provozovně pronajímatele umístěné na adrese sídla pronajímatele, a to k prvnímu dni trvání nájmu. V případě, že bude ve smlouvě sjednáno, že pronajímatel dodá nájemci předmět nájmu do místa určení (místo dodání), je nájemce povinen uhradit náklady spojené s takovou dopravou předmětu nájmu ve výši určené ve smlouvě.

3. 

Pokud pronajímatel umožnil nájemci převzít předmět nájmu, nemá případné nepřevzetí nebo prodlení s řádným převzetím předmětu nájmu nájemcem vliv na jeho povinnost řádně hradit nájemné pronajímateli v plné výši, a to ode dne, kdy pronajímatel umožnil nájemci předmět nájmu převzít.

4. 

V případě, že bude ve smlouvě sjednáno, že pronajímatel dodá nájemci předmět nájmu do místa určení, je podle své volby pronajímatel oprávněn dodat předmět nájmu sám nebo prostřednictvím jím určeného dopravce, přičemž v takovém případě splní svůj závazek dodat předmět nájmu jeho předáním k přepravě smluvnímu dopravci do místa určení sjednaného ve smlouvě.

5. 

Pokud nájemce bude vyžadovat součinnost servisního mechanika pronajímatele při přejímce předmětu nájmu od dopravce, je nájemce povinen uhradit pronajímateli odměnu za služby tohoto servisního mechanika, včetně doby jím strávené na cestě a kilometrovné, to vše ve výši za výkony a náhrady podle platného ceníku pronajímatele.

6. 

V případě prodlení nájemce s převzetím předmětu nájmu delším než 2 hodiny je nájemce povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši denní nájemní sazby za každý den prodlení s převzetím (kdy za den prodlení je považován rovněž první den, v němž má nájemce povinnost předmět nájmu převzít v určitou hodinu, a předmět nájmu převezme v tento den o více než 2 hodiny později), čímž není dotčeno právo pronajímatele požadovat náhradu škody v plné výši, zejména pak náklady spojené s opakovaným dodáním předmětu nájmu nájemci.

7. 

Nebezpečí škody na předmětu nájmu přechází na nájemce okamžikem převzetí předmětu nájmu, a pokud tak neučiní včas, tak v době, kdy mu pronajímatel umožnil předmět nájmu převzít a nájemce porušil smlouvu tím, že předmět nájmu nepřevzal. Nájemce po přechodu nebezpečí škody na předmětu nájmu odpovídá za jakoukoliv ztrátu, zničení, poškození nebo znehodnocení předmětu nájmu, včetně škody způsobené náhodou, ledaže tato škoda byla způsobena pronajímatelem.

8. 

Převzetí předmětu nájmu je nájemce povinen potvrdit na předávacím protokolu (dodacím listu) pronajímatele, jinak pronajímatel není povinen předmět nájmu nájemci předat. Nájemce je povinen zajistit, aby se převzetí předmětu nájmu zúčastnila osoba oprávněná k takovémuto jednání. Vykládku a převzetí předmětu nájmu je nájemce povinen uskutečnit na své náklady.

9. 

Nájemce je povinen s náležitou péčí provést kontrolu (prohlédnout) předmětu nájmu a jeho funkčnost při přechodu nebezpečí škody na předmětu nájmu. Veškeré vady či poškození, které byly nebo mohly být zjištěny při této prohlídce, je nájemce povinen uvést v písemném předávacím protokolu, jinak platí, že předmět nájmu byl předán bez jakýchkoliv vad či poškození.

10. 

Nájemce je povinen se nejpozději při převzetí předmětu nájmu s náležitou péčí u pronajímatele informovat o veškerých pravidlech užívání a údržby a případně nejpozději do této doby si vyžádat u pronajímatele doplňující informace. Převzetím předmětu nájmu nájemce potvrzuje, že byl řádně seznámen s veškerými pravidly užívání a údržby předmětu nájmu.

11. 

Smluvní strany sjednávají, že termín dodání předmětu nájmu se prodlužuje o dobu, po kterou skutečnosti mimo kontrolu pronajímatele brání pronajímateli ve splnění jeho povinnosti dodat předmět nájmu nájemci. Za skutečnosti mimo kontrolu pronajímatele se považují zejména případy vyšší moci, nepředvídané překážky v přepravě předmětu nájmu apod.


12. 

Není-li mezi smluvními stranami písemně sjednáno jinak, pronajímatel neodpovídá za vhodnost předmětu nájmu k určitému účelu použití a za možnost použití zařízení ve stávajícím systému nájemce.

13. 

Po skončení smlouvy je nájemce povinen nejpozději do 24 hodin na své náklady vrátit předmět nájmu pronajímateli, a to do provozovny na adrese sídla pronajímatele, nebo na jiné místo v rámci České republiky, které pronajímatel písemně nájemci sdělí. Nájemce je povinen vrátit předmět nájmu v původním stavu, s přihlédnutím k běžnému opotřebení, a to včetně veškeré související dokumentace, součástí a příslušenství.

14. 

O vrácení předmětu nájmu bude smluvními stranami rovněž pořízen písemný protokol (předávací protokol) a nájemce je povinen zajistit, aby se převzetí předmětu nájmu pronajímatelem účastnila za nájemce k tomu oprávněná osoba.

15. 

V případě prodlení nájemce s vrácením předmětu nájmu pronajímateli je nájemce povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši odpovídající měsíčnímu nájmu, a to za každý i jen započatý měsíc prodlení až do okamžiku vrácení předmětu nájmu, čímž není dotčeno právo pronajímatele požadovat vedle této smluvní pokuty také platbu nájemného až do doby vrácení předmětu nájmu, jakož i náhradu veškeré další škody v plném rozsahu. Pro případy sjednání jiného než měsíčního nájemného (např. denní, roční) se pod pojmem měsíc rozumí 30 dní.

16. 

V případě prodlení nájemce s vrácením předmětu nájmu pronajímateli je pronajímatel dále oprávněn na náklady a riziko nájemce (a to, v případě nutnosti, i s využitím svépomoci) převzít zpět do vlastní dispozice předmět nájmu nebo kteroukoliv jeho část. K tomu účelu nájemce uděluje pronajímateli právo volného přístupu k předmětu nájmu bez omezení.

17. 

V případě, že spolu s předmětem nájmu byla nájemci přenechána k dočasnému užívání rovněž plynová bomba, a nájemce tuto spolu s předmětem nájmu pronajímateli po skončení nájmu včas a řádně nevrátí, je povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 6.000,- Kč. Tím není dotčeno právo pronajímatele na náhradu škody v plném rozsahu.

IV. Práva a povinnosti nájemce

1. 

Nájemce se převzetím předmětu nájmu nestává vlastníkem předmětu nájmu. Nájemce není oprávněn převést předmět nájmu na třetí osobu, poskytnout jej k užívání nebo umožnit jeho užívání třetí osobě nebo předmět nájmu jakkoliv zatížit právy třetích osob. Nájemce není oprávněn provádět na předmětu nájmu jakékoli zásahy přesahující rámec běžné údržby a je povinen tyto zásahy svěřit výlučně pověřeným pracovníkům pronajímatele či subjektům provádějícím pro pronajímatele autorizovaný servis předmětů nájmů.

2. 

Po dobu trvání smlouvy je nájemce povinen mít předmět nájmu umístěn na adrese umístění předmětu nájmu uvedeného ve smlouvě. Přemístění předmětu nájmu musí být předem písemně schváleno pronajímatelem. Pronajímatel je oprávněn kdykoliv v pracovní době nájemce provést kontrolu užívání předmětu nájmu nájemcem a za tímto účelem vstupovat do prostor, kde je předmět nájmu umístěn.

3. 

Nájemce je povinen umístit a provozovat předmět nájmu na vhodném místě v souladu s návodem k použití a jeho technickou specifikací a užívat jej v souladu návodem k použití a jeho technickou specifikací (zejména v rámci uvedené nosnosti), jakož i případnými pokyny pověřených pracovníků pronajímatele. Nájemce je povinen chránit předmět nájmu před jeho poškozením.

4.

Nájemce je povinen zajistit, aby předměty nájmu byly používány pouze školenými řidiči a obsluhou, kteří mají platné oprávnění k řízení a obsluze příslušných předmětů nájmu.

5.

Nájemce je povinen na vlastní náklady zajistit běžnou údržbu a péči o předmět nájmu nezbytnou pro každodenní použití předmětu nájmu. K běžné údržbě a péči náleží zejména:

 • odstavení předmětu nájmu pod střechou a vnější péče o předmět nájmu,
 • každodenní kontrola předmětu nájmu na začátku každé směny podle návodu k obsluze,
 • každodenní kontrola hladiny oleje v motoru, hladiny vody v chladicím systému, tlaku vzduchu v pneumatikách a hladiny vody ve startovací baterii, pokud je k dispozici,
 • zásobování předmětu nájmu všemi potřebnými provozními hmotami (benzín, nafta, kapalný plyn nebo elektrický proud), olejem a vodou na své náklady,
 • odstranění cizích těles na kolech, válečcích atd., zachycených při jízdě.

6. 

Pokud se při užívání předmětu nájmu projeví jakékoliv neobvyklé hodnoty spotřeby nebo známky opotřebení nebo jiné zvláštnosti, je nájemce povinen neprodleně prostřednictvím e-mailové adresy pronajímatele uvedené ve smlouvě či na webových stránkách pronajímatele o tomto informovat pronajímatele, aby bylo možné zabránit vzniku větších či dalších škod a zamezilo se, resp. omezil se rozsah potřebných oprav.

7. 

Nájemce je povinen bez zbytečného odkladu písemně informovat pronajímatele o veškerých změnách týkajících se jeho osoby, zejména změnách jeho obchodní firmy, sídla, bankovního účtu, osob oprávněných za nájemce jednat, apod.

8. 

Nájemce je povinen neprodleně informovat servisní dispečink pronajímatele, prostřednictvím e-mailové adresy pronajímatele uvedené ve smlouvě či na webových stránkách pronajímatele, o poruše předmětu nájmu a potřebě jeho opravy přesahující rámec běžné údržby dle návodu k použití, kterou je povinen provádět sám nájemce.

9. 

Nájemce je povinen na své náklady zajistit vhodné podmínky pro provedení nájmu dle této smlouvy v místě umístění předmětu nájmu a poskytnout pronajímateli veškerou nezbytnou součinnost k plnění smlouvy. Místo umístění předmětu nájmu musí mít dostatečné vytápění a větrání a musí splňovat veškeré platné směrnice bezpečnosti práce.

10. 

Pracovníci pronajímatele nebo jím pověřené osoby mají právo neomezeného přístupu k předmětu nájmu za účelem jeho kontroly, zejména pak za účelem kontroly stavu počítadel předmětu nájmu (zejména počítadla mth). Nájemce je povinen zajistit, aby žádným způsobem nebylo zasahováno do počítadel předmětu nájmu. Pro případ porušení kterékoli povinnosti podle tohoto odstavce smlouvy sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč, a to za každý zjištěný jednotlivý případ porušení, čímž není dotčeno právo pronajímatele na náhradu škody v plném rozsahu.

11. 

Nájemce je povinen neprodleně písemně (e-mailem) informovat pronajímatele o poruchách počítadla mth zabudovaného v předmětu nájmu. Při závadě počítadla mth se za základ případného vyúčtování hodin nad rámec smlouvy zpravidla bere průměrná doba nasazení tohoto předmětu nájmu v předchozím čtvrtletí.

12. 

Pokud nájemce poskytne předmět nájmu do užívání třetí osobě, je nájemce povinen (i) o této skutečnosti neprodleně písemně informovat pronajímatele a (ii) nájemce je stále vázán smlouvou a nese i nadále v plném rozsahu odpovědnost za plnění povinností uložených mu smlouvou, jako by předmět nájmu i nadále užíval sám. Nájemce je oprávněn poskytnout předmět nájmu do užívání třetí osobě, pouze pokud to neodporuje dohodě s pronajímatelem.

13. 

Nájemce je povinen neprodleně pronajímateli písemně oznámit na jeho výzvu celkový rozsah motohodin (mth) u jednotlivých předmětů nájmu.

14. 

Smluvní strany sjednávají, že nájemce je povinen nahradit pronajímateli (i) veškeré škody, které mu vzniknou v důsledku porušení povinností nájemce, jakož i (ii) veškeré náklady, které pronajímatel účelně vynaložil v důsledku porušení povinností na straně nájemce. Pro tyto účely je rozhodující zejména aktuální ceník (servisních sazeb a materiálu) pronajímatele platný v době úkonů prováděných v důsledku porušení povinností na straně nájemce. Ustanovení tohoto odstavce se vztahuje zejména na opravy poškozeného předmětu nájmu po jeho vrácení pronajímateli.

15. 

Nájemce je povinen řádně a včas hradit nájemné, provádět řádně a včas další úhrady za plnění, jakož i plnit veškeré další závazky vyplývající pro něj ze smlouvy.

16. 

Nájemce nemá nárok na náhradu škody způsobené prodlením s dodáním předmětu nájmu, pokud pronajímatel umožní nájemci po dobu prodlení užívat náhradní předmět nájmu, který je shodného nebo obdobného typu nebo je lze použít k stejnému nebo obdobnému účelu jako předmět nájmu, s jehož dodáním je pronajímatel v prodlení.

17. 

Nájemce je povinen na vlastní náklady kromě běžné údržby předmětu nájmu provádět:

 • zajištění a úhrada ceny zařízení ochrany osob a ostatního příslušenství,
 • úhrada ceny za stěhování / převoz předmětu nájmu včetně veškerých úkonů a prací s tím souvisejících,
 • úhrada za jakékoliv práce, ceny náhradních dílů a ceny spotřebního materiálu použitého v rámci údržby a/nebo opravy předmětu nájmu, pokud potřeba takové údržby a/nebo opravy byla vyvolána:
 1. poškozením předmětu nájmu, za které odpovídá nájemce nebo třetí osoba, nebo vznikla v důsledku porušení smlouvy a/nebo jiných povinností nájemcem,
 2. použitím nevhodného spotřebního materiálu nájemcem nebo třetí osobou, nebo chybnou obsluhou předmětu nájmu v rozporu s návodem k použití a/nebo technickou specifikací předmětu nájmu,
 3. statickou elektřinou, nebo kolísáním napětí v rozvodné síti,
 4. skladováním či používáním předmětu nájmu v nevhodném prostředí, používáním nevhodných provozních prostředků, nevhodného příslušenství či neodborným zacházením,
 5. v důsledku havárie nebo působení vyšší moci.

18. 

Smluvní strany sjednávají, že pokud u předmětu nájmu, který má vykázáno více jak 12.000 mth a/nebo staršího více jak 10 let, dojde ke vzniku nutnosti opravy:

 • zvedacího zařízení (včetně nosiče vidlic a přídavných zařízení),
 • elektromotorů (pojezdové motory a motory čerpadel, alternátory),
 • hnací nápravy, převodovky,
 • spalovacích motorů,
 • řídicí nápravy a/nebo
 • elektrické řídicí jednotky,

v důsledku opotřebení předmětu nájmu, je nájemce povinen uhradit 50 % veškerých nákladů na práci, náhradní díly a spotřebovaný materiál nezbytný pro provedení takové opravy. Pronajímatel není povinen zahájit tyto opravy před tím, než mezi smluvními stranami bude uzavřená písemná smlouva/dohoda, kterou bude v souladu s předchozím ujednáním specifikován rozsah a cena těchto oprav, včetně závazku nájemce k úhradě 50 % těchto nákladů.

V. Odměna pronajímatele

1. 

Nájemce se zavazuje platit pronajímateli nájemné a další úhrady ve výši stanovené smlouvou nebo na základě smlouvy.

2. 

Nájemce se zavazuje hradit nájemné či jakékoli další peněžní závazky vůči pronajímateli podle  smlouvy na základě faktur vystavených pronajímatelem, a to ve lhůtě splatnosti 14 dnů. Fakturace bude probíhat v měsíčních intervalech. Faktura bude vystavena vždy na začátku příslušného měsíce.

3. 

Ceny služeb a plnění poskytnutých nájemci pronajímatelem, pokud tyto nejsou součástí nájemného či jejich výše není výslovně sjednána ve smlouvě, je nájemce povinen uhradit ve výši určené ceníkem jednotlivých výkonů a plnění pronajímatele platného v den provedení příslušného výkonu či poskytnutí plnění v souvislosti se smlouvou.

4. 

Výše nájemného sjednaná za jednotlivé předměty nájmu specifikované ve smlouvě platí při dodržení stanoveného denního limitu mth uvedeného v příloze smlouvy. Při překročení stanoveného limitu je nájemce povinen vedle denního nájemného zpětně uhradit pronajímateli i odměnu za nadlimitní mth. Pokud nájemce překročí sjednaný limit mth o více než 30% během posledních dvou měsíců, je pronajímatel oprávněn jednostranně odpovídajícím způsobem navýšit výši denního nájemného a stanovený denní limit motohodin.

5. 

Veškeré ceny uvedené ve smlouvě jsou stanoveny bez příslušné částky DPH, která bude doúčtována ve výši podle příslušných právních předpisů.

6. 

Pokud během trvání smlouvy dojde k objektivnímu nikoliv nepatrnému navýšení vstupních nákladů, nikoliv nepatrné a přechodné změně poměru rozhodujících měnových kurzů nebo daňového či jiného obdobného zatížení pronajímatele v souvislosti s plněním poskytovaným na základě smlouvy, je pronajímatel oprávněn požadovat odpovídající zvýšení nájemného sjednaného ve smlouvě. Pokud nájemce v takovém případě nepřistoupí na změnu výše servisních splátek do 20 dnů od doručení návrhu ze strany pronajímatele, je pronajímatel oprávněn od smlouvy v plném nebo částečném rozsahu odstoupit.

VI. Pojištění předmětu nájmu

1. 

Není-li ve smlouvě výslovně stanoveno, že pojištění předmětu nájmu (havarijní) a zákonné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem (je-li právním řádem požadováno) je promítnuto do nájemného, je nájemce povinen předmět nájmu a odpovědnost s jeho provozem spojenou pojistit. Nájemce je v takovém případě povinen na své náklady nejpozději při převzetí předmětu nájmu uzavřít pojištění předmětu nájmu, a to proti všem obvyklým rizikům; obdobně pak je povinen uzavřít pojištění z odpovědnosti za škodu způsobenou provozem předmětu nájmu. Ve stejné lhůtě je nájemce povinen pojistné plnění vinkulovat ve prospěch pronajímatele. Nájemce je dále povinen na své náklady uzavřít veškerá případná další zákonná pojištění týkající se předmětu nájmu, a to ve lhůtách a rozsahu stanoveném právními předpisy. Kopie uzavřených pojistných smluv, pojistek a dokladů o vinkulaci pojistného plnění je nájemce povinen neprodleně zaslat pronajímateli. Nájemce je povinen shora uvedenou pojistnou ochranu předmětu nájmu udržovat po celou dobu trvání smlouvy. Nájemce je povinen dodržovat podmínky pojistných smluv a pronajímatele neprodleně písemně informovat o každé pojistné události.

2. 

V případě, že nájemce nesplní své povinnosti stanovené v předchozím odstavci tohoto článku, je pronajímatel oprávněn příslušná pojištění na náklady nájemce uzavřít a/nebo uhradit pojistné za nájemce na jeho náklady a riziko, nebo od smlouvy odstoupit.

3. 

Má-li být předmět nájmu pojištěn proti všem rizikům pronajímatelem na jeho náklady, musí to být ve smlouvě výslovně sjednáno. Pojistné je pak součástí nájemného. Pronajímatel je povinen informovat nájemce o pojistných podmínkách, stejně jako o základních pravidlech náhrady škody, ledaže jde o pravidla standardní a všeobecně známá. Také v tomto případě je nájemce povinen dodržovat podmínky pojistných smluv a dále je povinen neprodleně písemně informovat o každé pojistné události pronajímatele a určenou pojišťovnu (pojistitele).

4. 

V případě pojistné události je nájemce povinen uhradit spoluúčast ve výši sjednané v pojistné smlouvě.

5. 

V případě vzniku pojistné události je nájemce povinen nejpozději následující pracovní den tuto pojistnou událost oznámit písemně pronajímateli a pojistiteli a nájemce je povinen poskytnout pronajímateli potřebnou součinnost k prošetření vzniku a rozsahu pojistné události a postupovat plně v souladu s pojistnými podmínkami. Pokud nájemce poruší některou z uvedených povinností, je povinen uhradit náklady na provedení potřebných oprav v plné výši, jakož i pronajímateli nahradit veškerou takto vzniklou škodu.

6. 

V případě vzniku škody na předmětu nájmu, za kterou neodpovídá pronajímatel, je nájemce povinen nahradit tuto škodu a související výdaje a náklady v plné výši, resp. ve výši, která není uhrazena z pojistného plnění poskytnutého pojistitelem pronajímateli.

VII. Další ujednání

1. 

Veškeré peněžité závazky nájemce jsou považovány za splněné ke dni připsání příslušné částky na bankovní účet pronajímatele uvedený ve smlouvě nebo příslušném daňovém dokladu.

2. 

Pro případ prodlení nájemce s úhradou jakýchkoli peněžitých závazků sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši stanovené občanským zákoníkem, resp. příslušným prováděcím předpisem.

3. 

Pro případ prodlení nájemce s úhradou jakýchkoli peněžitých závazků po dobu delší 15-ti dnů sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,25 % z dlužné částky za každý den prodlení až do zaplacení. Zaplacením smluvní pokuty zůstává nedotčeno právo pronajímatele na sjednané úroky z prodlení a náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti, na kterou se vztahuje shora uvedená smluvní pokuta. Pronajímatel má právo na náhradu škody v plném rozsahu.

4. 

Pro případ prodlení nájemce s úhradou jakýchkoli peněžitých závazků sjednávají smluvní strany právo pronajímatele přerušit plnění na základě této i veškerých dalších smluv uzavřených s nájemcem, i když s jejich plněním není nájemce v prodlení, a to až do doby úplného uhrazení veškerých dlužných částek.

5. 

V případě prodlení nájemce s úhradou jakýchkoli peněžitých závazků po dobu delší než 1 měsíc je pronajímatel oprávněn od smlouvy okamžitě odstoupit.

6. 

Pronajímatel je oprávněn ceny uvedené ve smlouvě zvyšovat každoročně o míru inflace, které bylo dosaženo v České republice v předcházejícím kalendářním roce. Mírou inflace se rozumí roční klouzavý průměr změny hladiny spotřebitelských cen v předmětném kalendářním roce. Pro určení míry inflace je určující příslušný index, který bude zveřejněn Českým statistickým úřadem.

7. 

Pronajímatel je povinen doručovat veškeré písemnosti na adresu sídla nájemce uvedenou ve smlouvě, popř. na jinou adresu, kterou nájemce předem písemně pronajímateli oznámil jako adresu pro doručování. Pokud se nepodaří písemnost na adresu pro doručování doručit (např. z důvodu, že se nájemce na adrese pro doručování nezdržuje, nepřebírá si písemnosti atd.), považuje se 10. den od odeslání za den doručení.

8. 

Pronajímatel odpovídá nájemci pouze za škodu způsobenou mu zaviněným porušením povinností vyplývajících pro pronajímatele ze závazkového vztahu založeného smlouvu.

9. 

Smluvní strany tímto dále sjednávají, že výše předvídatelné škody, která případně může vzniknout zaviněným porušením povinností pronajímatele, představuje částku maximálně do výše ročního nájemného nebo jiného plnění, ohledně něhož došlo ke škodné události, není-li výslovně mezi smluvními stranami sjednána jiná výše.

10. 

Nájemce je povinen vznik nebo hrozbu jakékoliv škody, za kterou by měl nebo mohl nést odpovědnost pronajímatel, neprodleně písemně ohlásit a prokazatelně doložit pronajímateli a poskytnout mu veškerou potřebnou součinnost pro prověření příčin a rozsahu případné škody.

11. 

Nájemce je oprávněn postoupit práva či pohledávky plynoucí ze smlouvy třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem pronajímatele.

12. 

Smluvní strany se v souladu s § 401 obchodního zákoníku dohodly na prodloužení promlčecí doby týkající se uhrazení peněžitých plnění nájemcem (tj. pohledávky pronajímatele na zaplacení peněžitých plnění vůči nájemci), a to na 10 (deset) let.

VIII. Začátek platnosti, doba trvání, vypovězení smlouvy

1. 

Smlouva se stává účinnou dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran. Nájem je sjednán na dobu uvedenou ve smlouvě, jinak na dobu neurčitou.

2. 

Smlouva může být kdykoli ukončena písemnou dohodou smluvních stran.

3. 

V případě smlouvy uzavřené na dobu neurčitou je kterákoliv smluvní strana oprávněná vypovědět tuto smlouvu nejdříve po uplynutí prvních 6 měsíců od účinnosti smlouvy, a to i bez uvedení důvodů. Výpovědní doba činí jeden měsíc a začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé straně.

4. 

Pronajímatel je oprávněn od smlouvy okamžitě odstoupit zejména v následujících případech:

 • nájemce je v prodlení s plněním jakéhokoli peněžitého závazku delším než 1 měsíc,
 • nájemce předmět nájmu neoprávněně upraví nebo neoprávněně umožní užívání předmětu nájmu třetím osobám,
 • nájemce v rozporu se smlouvou užívá předmět nájmu či jeho část takovým způsobem, při němž pronajímateli vzniká nebo důvodně hrozí závažná újma,
 • nájemce poruší jakoukoliv jinou povinnost vyplývající ze smlouvy a toto porušení nenapraví neprodleně poté, co jej k tomu pronajímatel vyzval,
 • na majetek nájemce byl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení nebo na nájemce byl podán návrh na výkon soudního rozhodnutí či nařízení exekuce,
 • nájemce vstoupí do likvidace, nebo převede svůj podnik nebo jeho část, jehož součástí je plnění smlouvy, na jiný subjekt.

5. 

Výpovědí či odstoupením od smlouvy nejsou dotčena její ustanovení o smluvních pokutách či náhradě škody, která zůstávají v platnosti a trvají i po ukončení smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dále dotčena povinnost nájemce splnit veškeré své peněžité závazky vzniklé do doby odstoupení od smlouvy, zejména závazek zaplatit pronajímateli nájemné či jiné úhrady, k nimž je podle smlouvy povinen. V případě odstoupení od smlouvy nemá nájemce nárok na vrácení jakéhokoliv plnění poskytnutého pronajímateli před odstoupením od smlouvy.

6. 

Vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, a případně dalšími obecně závaznými právními předpisy.

7.

Smluvní strany výslovně sjednávají, že na vztahy založené smlouvou se neuplatní ustanovení § 676 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník – to znamená, že užívá-li nájemce předmět nájmu i po skončení nájmu a pronajímatel proti tomu nepodá návrh na vydání věci do 30 dnů, neobnovuje se smlouva za týchž podmínek, za jakých byla sjednána původně.

8. 

Nájemce není oprávněn jednostranně započítávat své pohledávky vůči pohledávkám pronajímatele a není oprávněn své pohledávky vůči pronajímateli převádět na třetí subjekty bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele.

9. 

Nájemce nemá nárok na náhradu škody způsobené s případným (i) prodlením s dodáním předmětu nájmu nebo (ii) opravou předmětu nájmu, ke které je pronajímatel povinen, pokud pronajímatel umožní nájemci po dobu prodlení užívat náhradní předmět nájmu, který je shodného nebo obdobného typu nebo je lze použít k stejnému nebo obdobnému účelu jako předmět nájmu, s jehož dodáním či opravou je pronajímatel v prodlení.

10. 

V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou dotčena ostatní ustanovení této smlouvy.

11. 

Smlouva může být měněna pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

12. 

Smluvní strany pro řešení sporů vyplývajících ze smlouvy sjednávají pravomoc soudů České republiky a dále smluvní strany sjednávají v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, místní příslušnost obecného soudu pronajímatele.