Všeobecné nákupní podmínky společnosti STILL ČR spol. s r.o.

1. Základní ustanovení

Tyto prodejní a dodací podmínky jsou nedílnou součástí uzavírané kupní smlouvy/ objednávky. Odchýlit se od dodacích podmínek je možné jen na základě písemného dodatku ke kupní smlouvě nebo na základě této změny odpovídajícího znění kupní smlouvy/objednávky s výslovným odkazem, že v tomto směru dodací podmínky neplatí.

2. Uzavírání kupní smlouvy

2.1. Propagační materiál, jako jsou schémata, údaje o hmotnosti, ilustrace, popisy tvarů, ceníky, nejsou pro prodávajícího závazné a slouží pouze k rámcové prezentaci nabízeného zboží prodávajícího. Rozhodující je určení popsané ve smlouvě.

2.2. Přijetí návrhu smlouvy včetně těchto podmínek dodávky, který by obsahoval dodatky, výhrady, omezení nebo jiné změny, je odmítnutím návrhu a považuje se za nový návrh. Přijetím návrhu je však odpověď, jež vymezuje obsah navrhované smlouvy jinými slovy, jestliže z odpovědi nevyplývá změna obsahu navrhované smlouvy. Vylučuje se aplikace ustanovení § 1740 odst. 3 a § 1751 odst. 2 občanského zákoníku, kterými se stanoví, že smlouva je uzavřena i tehdy, kdy nedojde k úplné shodě projevů vůle smluvních stran.

2.3. Kupující bere na vědomí, že údaje obsažené v nabídce prodávajícího a kupní smlouvě tvoří předmět obchodního tajemství a kupující nebo jeho zástupce tyto údaje nesdělí třetí osobě.

3. Cena a placení

3.1. Pokud není dohodnuto v kupní smlouvě jinak, platí ceny zásadně ze skladu prodávajícího kde je zboží umístěno.

3.2. Jestliže v kupní smlouvě nejsou dohodnuty jiné termíny, jsou platby hrazeny do 14 dnů netto, vyplaceně platební místo dodavatele. Náklady na diskont směnek a šeků nese kupující.

3.3. Zadržení plateb nebo vzájemné zaúčtování (kompenzace) kvůli protinárokům kupujícího není možné.

4. Prodlení platby, platební potíž

4.1. Pokud kupující nedodržel termín placení či pokud neplní řádně a včas své povinnosti podle kupní smlouvy, ocitá se v prodlení, aniž by byla nutná upomínka nebo stanovení náhradní lhůty. Od tohoto okamžiku může být s výhradou dalších práv kupujícímu naúčtován úrok z prodlení v zákonné výši za každý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok prodávajícího na náhradu újmy (majetkové či nemajetkové).

4.2. Totéž platí, jestliže směnky nebo šeky nejsou vydány v souladu s ujednáním nebo nemohou být diskontovány k termínům platby, nebo šeky nejsou buď zcela, nebo částečně kryty. Úroky z prodlení se vztahují i na prodlení při placení zálohy na dodávku nebo dílčí splátky.

5. Dodávka, dodací lhůta, zpoždění dodávky

5.1. Dodací lhůta začíná běžet ode dne následujícího po dni, ve kterém byla podepsána kupní smlouva oběma smluvními stranami.

5.2. Je-li smlouva podepsána smluvními stranami v různých termínech, považuje se za termín rozhodný pro počítání dodacích lhůt vždy datum pozdějšího podpisu. Připadne-li tento termín na den pracovního klidu, začíná lhůta pro dodávku běžet od prvního pracovního dne následujícího po dni pracovního klidu.

5.3 Dodací lhůta je dodržena, pokud je do jejího uplynutí dán předmět dodávky kupujícímu k dispozici pro převzetí ve skladu prodávajícího, není-li v kupní smlouvě sjednáno jiné místo.

5.4. Dodací lhůta se může přiměřeně prodloužit, zejména v případě stávky nebo výluky a v případě vzniku nepředvídatelných překážek, které vznikly nezávisle na vůli prodávajícího, pokud tyto překážky mají prokazatelně podstatný vliv na dohotovení nebo dodání předmětu dodávky. To platí i tehdy, pokud okolnosti nastaly u subdodavatele. Za uvedených okolností není rovněž dodavatel odpovědný tehdy, jestliže nastávají během již existujícího prodlení. V případě, že dodací lhůta již uplynula, je stanovena přiměřená nová dodací lhůta. Začátek a konec trvání těchto překážek sdělí prodávající v důležitých případech kupujícímu co nejdříve.

5.5. Jestliže zpoždění dodávky předmětu kupní smlouvy je delší než 15 dnů a kupujícímu vznikly kvůli zpoždění dodávky způsobenému úmyslně nebo hrubou nedbalostí prodávajícího prokazatelné škody, je s vyloučením dalších nároků oprávněn za takové zpoždění požadovat odškodnění. To činí za každý den zpoždění 0,5% nejvýše však 3,5% z ceny dodávky nebo její části.

5.6. V případě, že kupující nepřevezme zboží nebo jeho část z důvodů na své straně do konce dodací lhůty sjednané v kupní smlouvě, je v prodlení a je povinen uhradit prodávajícímu náklady za uskladnění, které činí částku 1.000,- Kč/den uskladnění. Pokud kupující nepřevezme zboží nebo jeho část do 15 dnů po dodací lhůtě stanovené v kupní smlouvě a nedojde z jeho strany k výpovědi smlouvy je povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 20% z kupní ceny zboží.

6. Výhrada vlastnictví

6.1. Předměty dodávky zůstávají až do úplného zaplacení kupní ceny, DPH, ztrát z kurzových rozdílů, případně jiných sankcí a ostatních finančních a platebních závazků kupujícího (bez ohledu na jejich právní důvod) vzniklých od navázání obchodního spojení až do uhrazení veškerých dlužných částek ve vlastnictví prodávajícího, pokud není v kupní smlouvě stanoveno jinak.

6.2. Pokud je kupující neplnění své finanční závazky vůči prodávajícímu, má prodávající právo požadovat pro zajištění svých pohledávek vydání předmětu kupní smlouvy nebo jeho části, které jsou v jeho vlastnictví. Náklady na předání předmětu kupní smlouvy nebo jeho části, náklady na prodej nebo na případnou exekuci, prodej a zejména náklady na případnou opravu nese kupující.

6.3. Pokud kupující ani přes opakovanou výzvu nezaplatí kupní cenu a další finanční závazky vyplývající z kupní smlouvy v důsledku nesolventnosti, bankrotu nebo likvidace nebo jakýchkoliv dohod s věřiteli, nebo pokud je z jakýchkoliv důvodů jmenován administrativní příjemce nebo správce jakéhokoliv majetku kupujícího, potom právo na prodej, které má kupující podle odst. 6. 5. automaticky zaniká.

6.4. Prodávající má v takovém případě právo od smlouvy odstoupit a prostřednictvím svých pracovníků nebo pověřenců právo vstoupit s veškerými nezbytnými a odpovídajícími dopravními prostředky do prostor užívaných kupujícím, nebo jiných lokalit, kde se může nacházet předmět kupní smlouvy nebo jeho část, k němuž se vztahuje výhrada vlastnictví, toto převzít a znovu je prodat.

6.5. Po dobu trvání výhrady vlastnictví může prodávající za doprovodu oprávněného zástupce kupujícího kontrolovat, jak je předmět smlouvy užíván a jak je prováděna jeho údržba. V případě neplnění finančních závazků má prodávající právo žádat kupujícího, aby předmět neužíval. Kupující je povinen udržovat po dobu trvání výhrady vlastnictví vyhrazený předmět kupní smlouvy nebo jeho část v náležitém stavu a nechat provádět potřebné opravy.

6.6. Kupující nesmí předmět kupní smlouvy nebo jeho část, k němuž se vztahuje výhrada vlastnictví zastavit, převést ani odevzdat k jakémukoli jinému zajištění závazku kupujícího. O exekuci, zabavení nebo ostatních opatřeních třetí osoby musí kupující prodávajícího bez zbytečného odkladu informovat. Náklady na odstranění těchto opatření nese kupující.

6.7. Pokud existuje výhrada vlastnictví prodávajícího, je jakékoliv nakládání s předmětem koupě, zejména jeho převod či přenechání do užívání třetí osobě dovoleno pouze tehdy, jestliže s tím prodávající vysloví předchozí písemný souhlas.

7. Ručení za věcné a právní nedostatky

7.1. Vady, které je možno zjistit při převzetí zboží, reklamuje kupující v předávacím protokolu. U ostatních vad zboží je kupující oprávněn uplatnit právo z odpovědnosti za tyto vady zboží neprodleně po jejich zjištění, a to písemným sdělením na adresu servisního střediska prodávajícího. Vady v době záruky odstraní prodávající na své náklady.

7.2. Za vady dodávky, k nimž patří také absence přislíbených vlastností, ručí prodávající následujícím způsobem:

1) V případě vadných částí, jejichž závadnost se projeví do 3 měsíců od předání kupujícímu, ručí dodavatel za věcné nedostatky vzniklé před přechodem rizik, zejména vlivem chybné konstrukce, nevhodného materiálu nebo vadného provedení. Prodávající vadné díly opraví, nebo vymění.

2) Záruční doba běží ode dne předání zboží zástupcem prodávajícího nebo smluvním dopravcem prodávajícího kupujícímu nebo předáním přepravci kupujícího.

3) Právo kupujícího uplatňovat nároky ze závad se po 1 měsíci od jejich zjištění promlčuje.

4) Na náhradní díly použité v rámci případných dodatečných záručních oprav poskytuje prodávající záruku v délce 3 měsíců ode dne provedení opravy.

5) Další nároky kupujícího, zvláště nárok na náhradu škody v důsledku špatné kvality, jsou omezeny na výměnu zboží nebo jeho vrácení.

6) Ručení za nedostatky odpadá:

a) pokud kupující provedl změny nebo úpravy bez předchozího souhlasu prodávajícího nebo po zásahu neautorizovaného servisu

b) v případě chybného, neodborného či nedbalého používání nebo zacházení a nedbalé údržby

c) v případě nedodržení pokynů v návodu k obsluze

d) v případě chybného nebo nadměrného namáhání

e) s výjimkou vad nepochybně způsobených vadou materiálu se záruka nevztahuje na spotřební materiál, zejména pneumatiky, hnací a vodicí kola, žárovky, pojistky a podobné díly podléhající opotřebení v rámci běžného provozu

f) u strojů s elektrickým pohonem v důsledku použití nesprávného nabíječe nebo nesprávné údržby baterie

7) V případě, že je kupující v prodlení s platbou kupní ceny, smluvní pokuty, kurzového rozdílu nákladů za provedenou servisní prohlídku či opravu, může servisní středisko prodávajícího odmítnout provedení servisní prohlídky nebo již rozpracovanou zakázku popřípadě garanční opravu nedokončit nebo si vyžádat zálohu na její provedení.

8. Povinnosti kupujícího v záruční době

8.1 Kupující je v záruční době povinen:

a) s dostatečným předstihem ke stanovenému počtu motohodin pro předepsané servisní prohlídky objednat u některého ze servisních středisek prodávajícího provedení servisních prohlídek a výměny náplní ve lhůtách stanovených návodem na údržbu (výměny olejových náplní), předepsané prohlídky celého stroje nebo jednotlivých agregátů apod.

b) vést dokumentaci o provedených servisních prohlídkách a výměnách (např.: kopie zakázkových listů nebo potvrzení v servisní knížce), kterou na požádání servisního technika prodávajícímu předloží v případě, že uplatňuje nárok na opravu v garanční době

8.2 Nedodržení povinností stanovených v bodech 8. 1. a) a 8. 1. b) má za následek ztrátu nároku na záruku a tím na bezplatné provádění záručních oprav.

9. Předání a převzetí předmětu kupní smlouvy, uvedení do provozu

9.1. Kupující zajistí převzetí předmětu kupní smlouvy svými technickými prostředky a na vlastní náklady. Pokud kupující požádá prodávajícího o zajištění technické pomoci servisního technika při přebírání předmětu smlouvy od přepravce (složení nákladu a uskladnění), je mu za práci servisního technika fakturována zvýhodněná sazba za hodinu servisní práce, platná pro provádění provozní údržby, a sazba za ujeté kilometry servisního technika dle ceníku servisních služeb platného pro příslušný rok.

9.2. Prodávající uvede předmět kupní smlouvy do provozu kupujícího nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne fyzického předání předmětu kupní smlouvy kupujícímu smluvním dopravcem. Zároveň předá pověřené osobě dokumentaci podle bodu 6. Jestliže kupující požaduje proškolení obsluhy a pracovníků údržby, zajistí tyto služby servisní středisko prodávajícího za úhradu podle platného ceníku. O proškolení obsluhy vydá písemné potvrzení v takové formě, aby ho bylo možno použít pro doložení splnění podmínek v oblasti bezpečnosti práce.

9.3. Dokumentace: - předávací protokol - návod k obsluze v českém jazyce

9.4. Servis: nachází se na adrese STILL ČR spol. s r. o., Štěrboholská 102, 102 19, Praha 10 – Hostivař tel.: 27400 1452, e-mail. info@still.cz.

9.5. Fyzickým předáním předmětu kupní smlouvy v místě určeném touto smlouvou je splněn termín dodání. Termín splatnosti faktury vázaný na předání předmětu smlouvy se počítá ode dne následujícího po dni fyzického předání předmětu smlouvy. Nekompletnost dodávky nebo drobné závady, nemající zásadní vliv na jeho hlavní funkce, nejsou důvodem k nepřevzetí předmětu kupní smlouvy nebo k odkladu stanoveného termínu splatnosti faktury – daňového dokladu. Takové drobné vady poznamená kupující do předávacího protokolu a prodávající provede všechna nezbytná opatření k jejich urychlenému odstranění. Reklamace nebo nepřevzetí části dodávky (například při dodávce více kusů je jeden stroj nekompletní nebo poškozený dopravou) není důvodem pro odmítnutí zaplacení té části dodávky, která je předána a dodána v souladu s touto smlouvou. Dodání a fakturace části celkové dodávky je možné. Za částečné přípustné plnění podle této smlouvy se považuje dodávka kompletního jednotlivého stroje. Nezaplacení části dodávky ve lhůtě dohodnuté pro fakturaci se považuje za prodlení platby.

9.6. Smluvní strany sjednávají výhradu vlastnictví ve smyslu § 2132 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku. Kupující nabývá vlastnické právo k předmětu kupní smlouvy až úplným zaplacením kupní ceny včetně DPH, kurzových rozdílů a smluvní pokuty v případě, že je kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny nebo jiných finančních závazků vyplývajících z této smlouvy. Pokud je prodlení kupujícího v plnění finančních závazků delší než jeden měsíc po termínu splatnosti, má prodávající právo písemně vyzvat kupujícího, aby až do úplného zaplacení kupní ceny či smluvní pokuty předmět této smlouvy nijak nepoužíval.

9.7. Po dobu, kdy kupující fyzicky disponuje předmětem této kupní smlouvy, tj. od převzetí předmětu smlouvy od smluvního přepravce, a kdy trvá výhrada vlastnictví, nese kupující odpovědnost za škodu vzniklou jeho ztrátou, zničením živelní událostí nebo jiným poškozením.

9.8. Prodávající v případě zájmu kupujícího může předmět smlouvy zapůjčit kupujícímu bezplatně k otestování v souladu s „Podmínkami bezplatného zapůjčení vozíků STILL“, které se nacházejí viz níže v těchto všeobecných obchodních podmínkách pro dodávky použitých vozíků. Kupující tímto výslovně prohlašuje, že se nepovažuje za slabší stranu v porovnání s prodávajícím a že se s Podmínkami bezplatného zapůjčení vozíků STILL podrobně seznámil, projednal je s prodávajícím a souhlasí s jejich obsahem.

10. Odpovědnost za škodu

10.1 Smluvní strany prohlašují, že technická specifikace předmětu dodávky je vzájemně dohodnuta a kupující byl seznámen s hlavními technickými parametry dodávaného stroje. Pokud se ve lhůtě 14 dnů od převzetí předmětu smlouvy zjistí, že stroj zjevně nevyhovuje předpokládanému nasazení a tato vada dodávky byla zaviněna předložením nesprávné dokumentace nebo jiných písemných dokladů oprávněným zástupcem prodávajícího, má kupující právo na náhradu škody. Rozsah náhrady škody je omezen na možnost výměny stroj nebo jeho vrácení. V případě vrácení stroje je prodávající povinen do 30 dnů od převzetí stroje vrátit zpět veškeré zálohy nebo zaplacenou kupní cenu. Jiná náhrada škody a ušlého zisku, než jak je stanoveno výše, je vyloučena.

11. Zvláštní ujednání

11.1. Jakékoliv dodatky do originálně vytištěného textu smlouvy, poznámky, škrty, změny textu učiněné rukou nebo strojem jsou platné pouze tehdy, když v místě, kde byly učiněny, jsou podepsány osobami oprávněnými k podpisu této smlouvy. Podpis takového dodatku, vsuvky nebo škrtnutí v textu musí být učiněno takovým způsobem, aby byly vyloučeny jakékoliv pochybnosti o tom, že dodatečná změna původního textu nebyla učiněna dohodou obou smluvních stran. Podpis nebo parafa na spodní straně listu obsahujícího originální text smlouvy nestačí pro platnost dodatku.

11.2. V případě, že kupující tuto smlouvu vypoví ve lhůtě delší než 15 dnů od podpisu kupní smlouvy, je povinen zaplatit prodávajícímu 20% z kupní ceny zboží včetně DPH. Tím nejsou dotčeny ostatní nároky prodávajícího na úhradu vzniklé škody podle § 2913 NOZ.

12. Závěrečné ustanovení

12.1. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení způsobené okolnostmi vylučující odpovědnost. Za okolnosti vylučující odpovědnost se považuje překážka, která nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, nebo že by ji v době vzniku předvídala.

12.2. Obě strany budou usilovat o dosažení přátelské dohody ve všech otázkách, které mohou vzniknout na základě tohoto kontraktu, který se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. Případné spory se budou řešit podle práva České republiky.

12.3 Smluvní strany sjednávají pro veškeré spory z kupní smlouvy místní příslušnost obecně příslušného soudu kupujícího. Rozhodnutí příslušného soudu se obě strany zavazují bez výhrad akceptovat.

Platí od: 21.8.2023

PODMÍNKY BEZPLATNÉHO ZAPŮJČENÍ VOZÍKŮ STILL

1. STILL ČR spol. s. r.o. v rámci zlepšování služeb zákazníkům zapůjčí bezplatně max. na dobu 7 pracovních dnů vozík, který má zákazík zájem odkoupit, za účelem otestování v provozu. Vozík (v případě elektrického vozíku včetně baterie ve vozíku a nabíječky k vozíku) je vlastnictvím firmy STILL ČR spol. s r.o.

2. Uvedení vozíků do provozu včetně proškolení obsluhy zajistí firma STILL prostřednictvím přiděleného obchodního zástupce.

3. Zákazník se zavazuje provozovat vozíky v souladu s předpisy a starat se o vozíky s péčí dobrého hospodáře.

4. Zákazník zajistí provoz a běžnou údržbu vozíků v souladu s proškolením a instruktáží servisního technika STILL.

5. Zákazník zajistí řádné uskladnění vozíků v době, kdy nebudou vozíky používány.

6. Vozíky,baterie a přídavná zařízení jsou pojištěné následovně :

6.1. Pro případ havárie – škoda způsobena na cizím majetku bude hrazena s povinného ručení.

6.2. Škoda způsobena na vozíku bude hrazena z havarijního ( CASKO ) pojištění. Spoluúčast u havarijního pojištění je 10.000,-Kč.

6.3. Odcizení ( krádež vozíku ) se bude řešit přes havarijní ( CASKO ) pojištění. Spoluúčast je 10.000,-Kč.

7. Zákazník se zavazuje ihned po převzetí vozíku tento zajistit proti poškození, zničení a odcizení. V případě, že tak neučiní, zavazuje se zákazník veškerá poškození nebo odcizení uhradit v plné výši.
Poškození na vysokozdvižných a nízkozdvižných vozících způsobené nedbalostí, nebo neodbornou a špatnou obsluhou a údržbou se zavazuje zákazník uhradit v plné výšši.

8. Kompletní servis a poradenskou službu zajistí na vlastní náklady STILL ČR spol. s r.o. Štěrboholská 102, 102 19 Praha 10 – Hostivař, tel.: 27400 1452, fax: 27400 1450

9. Zákazník se zavazuje vrátit zapůjčené vozíky po uplynutí doby, na kterou byly bezplatně zapůjčeny va stavu, ve kterém byly firmě předány. Zákazník se zavazuje zároveň v případě, že pojišťovna odmítne pojistné plnění, finančně uhradit firmě STILL ČR s.r.o. Praha veškerá poškození vozíků, která neodpovídají běžnému opotřebení jako např. škody vzniklé havárií, neodbornou manipulací apod..

10. Přepravu zajišťuje firma STILL ČR spol. s r.o.

11. Při nezakoupení testovaného vozíku se zákazník zavazuje zaplatit náklady spojené s dopravou vozíku. Doprava vozíku dle typu je stanovena ceníkem dopravy.

Platnost: od 21.08.2023