Všeobecné obchodní podmínky pro dodávky použitých vozíků

1. Tyto všeobecné nákupní podmínky (dále jen podmínky) jsou nedílnou součástí veškerých kupních smluv uzavřených na základě objednávek (návrhů na uzavření smluv – dále jen objednávek) učiněných společností STILL ČR spol. s r.o., se sídlem v Praze, Štěrboholská 102, IČ: 49354469, jakožto kupujícím (dále jen kupující), pokud objednávka kupujícího na tyto podmínky odkazuje.

2. Kupní smlouva vzniká písemným a bezvýhradným potvrzením (akceptací) objednávky prodávajícím, doručeným kupujícímu ve lhůtě uvedené v objednávce, jinak do tří pracovních dnů od obdržení objednávky (dále jen kupní smlouva). Odpověď prodávajícího na objednávku s jakýmkoliv dodatkem nebo odchylkou se považuje za odmítnutí objednávky a za novou nabídku na uzavření kupní smlouvy. Za písemnou objednávku nebo její potvrzení se považuje i písemnost zaslaná faxem nebo e-mailem.

3. Dokud kupující neobdrží písemné potvrzení objednávky prodávajícím, je kupující oprávněn objednávku bez nároku prodávajícího na náhradu jakékoliv škody odvolat, a to písemně, e-mailem nebo i telefonicky s dodatečným písemným (e-mailem) potvrzením tohoto odvolání.

4. Pokud není v  objednávce uvedena lhůta pro dodání předmětu koupě (dále jen zboží), platí za dohodnutou dodací lhůta 10 pracovních dnů od doručení objednávky prodávajícímu.

5. Pokud není v objednávce uvedeno výslovně jinak, není kupující povinen přijmout částečné plnění.

6. Prodávající je povinen zboží dodat na své náklady do místa uvedeného v objednávce s odpovídajícím dodacím listem, jinak na adresu sídla kupujícího. Náklady spojené s vracením vratných obalů nese prodávající.

7. Nebezpečí škody na zboží a vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího převzetím zboží kupujícím.

8. Při prodlení s dodáním zboží je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5% z kupní ceny zboží (vč. DPH), s jehož dodáním je prodávající v prodlení, a to za každý den prodlení, čímž není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody v plném rozsahu.

9. Kupující je oprávněn nepřevzít zboží, pokud není dodáno včas anebo řádně, případně vykazuje-li jakékoliv vady. Prodávající je povinen dodat zboží včetně veškerých dokladů potřebných pro převzetí a užívání zboží a na své náklady uvést podle požadavku kupujícího zboží do provozu a zaškolit obsluhu zboží.

10. Prodávající má právo na uhrazení kupní ceny až po dodání kompletního zboží bez vad, a to se splatností 30 dnů ode dne doručení příslušné faktury za dodané zboží kupujícímu.

11. Prodávající je oprávněn postoupit svou případnou pohledávku za kupujícím nebo započítávat vzájemné pohledávky a závazky vůči kupujícímu pouze na základě předchozího písemného souhlasu kupujícího.

12. Prodávající se zavazuje, že zboží bude způsobilé k sjednanému (jinak k obvyklému) účelu a že si zachová sjednané (jinak obvyklé) vlastnosti po dobu 24 měsíců od dodání zboží kupujícímu. Kupující je oprávněn reklamovat vady na zboží kdykoliv v průběhu záruční doby. 

13. Prodávající je povinen se vyjádřit písemně (e-mailem) k reklamaci nejpozději do 3 pracovních dnů od jejího obdržení.

14. V případě oprávněné reklamace vady zboží je kupující oprávněn dle své volby uplatnit u prodávajícího tyto nároky: 

  • odstranění vady dodáním náhradního zboží za zboží vadné, dodání chybějícího zboží a odstranění právních vad,
  • odstranění vad opravou zboží, jestliže vady jsou opravitelné,
  • přiměřenou slevu z kupní ceny,
  • odstoupení od kupní smlouvy.

15. Prodávající je povinen odstranit vady zboží ve lhůtě stanovené kupujícím.

16. V případě opravy dodaného zboží nebo náhradní dodávky zboží začíná běžet záruční doba znovu dnem následujícím po předání opraveného nebo náhradního zboží kupujícímu.

17. Prodávající jako výrobce, dovozce nebo distributor odpovídá za veškeré škody způsobené vadným či nekvalitním provedením předmětu koupě.

18. Prodávající odpovídá za to, že ke zboží má k dispozici prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb.,
o technických požadavcích na výrobky, v platném znění, je-li jeho vydání podle tohoto zákona třeba.

19. Prodávající se zavazuje zbavit kupujícího jakýchkoli nároků třetích stran z hlediska možného porušení jejich průmyslových práv týkajících se zboží.

20. Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího z kupní smlouvy se řídí právem České republiky.

21. Smluvní strany sjednávají pro veškeré spory z kupní smlouvy místní příslušnost obecně příslušného soudu kupujícího.

22. Pro smluvní vztahy z kupní smlouvy neplatí ustanovení § 1978 odst. 2 občanského zákoníku, tj. oznámí-li věřitel dlužníkovi, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, neplatí (není-li výslovně
v oznámení stanoveno jinak), že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupil.

23. K platnosti prominutí dluhu na základě kupní smlouvy se vyžaduje písemná forma.

24. Případné obchodní podmínky prodávajícího jsou platné pro kupní smlouvu a závazkový vztah jí založený výlučně tehdy, pokud je to v kupní smlouvě výslovně uvedeno, jinak se případné obchodní podmínky prodávajícího na kupní smlouvu a závazkový vztah jí založený nevztahují. 

25. Ujednání smluvních stran obsažené v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto podmínek. 

26. Tyto podmínky jsou účinné od 1.1.2015