Všeobecné nákupní podmínky společnosti STILL ČR spol. s r.o.

1. Tyto všeobecné nákupní podmínky (dále jen podmínky) jsou nedílnou součástí veškerých kupních smluv uzavřených na základě objednávek (návrhů na uzavření smluv – dále jen objednávek) učiněných společností STILL ČR spol. s r.o., se sídlem v Praze, Štěrboholská 102, IČ: 49354469, jakožto kupujícím (dále jen kupující), pokud objednávka kupujícího na tyto podmínky odkazuje.

1.1 Prodávající odpovídá za to, že zboží bude v době přechodu nebezpečí škody na kupujícího bez vad a že po dobu trvání záruční doby, pokud byla záruka touto smlouvou sjednána, bude zboží za dále stanovených podmínek způsobilé k použití pro obvyklý účel a že si zachová obvyklé vlastnosti.

1.2 To, zda je na zboží poskytována záruka na 1 rok nebo 1200 mth. Pro ukončení záruky je rozhodující ten údaj, který nastane dříve. Při ukončení záruky nájezdem motohodin je směrodatný údaj počítadla motohodin.

1.3 Záruční doba začíná běžet ode dne přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího.

1.4 Neoprávněná manipulace s počitadlem motohodin na zboží způsobuje bez dalšího okamžité ukončení záruky a zánik záruční odpovědnosti prodávajícího.

1.5 Kupující je povinen po celou dobu trvání záruční doby užívat a udržovat zboží v souladu s příslušným návodem na použití, návodem na údržbu a obsluhu (či jiným obdobným dokumentem).

1.6 Kupující je povinen zajistit běžnou údržbu a péči o zboží v souladu s příslušným návodem na použití, návodem na údržbu a obsluhu.

1.7 Kupující je povinen zajistit, aby na zboží byla prodávajícím prováděna pravidelná servisní prohlídka (údržba), která má být na zboží prováděna v souladu s návodem k obsluze a údržbě vztahujícím se k příslušnému zboží. Kupující povinen u zboží, na které byla poskytnuta záruka nad 12 měsíců nebo nad 1200 motohodin zajistit, aby na zboží byla prodávajícím provedena pravidelná servisní prohlídka (údržba) zboží, a to vždy nejpozději po najetých 500 motohodinách nebo 6-ti kalendářních měsících od předání zboží, resp. poslední pravidelné servisní prohlídky zboží, a to podle toho, co nastane dříve.

1.8 Kupující je povinen na své náklady zajistit vhodné podmínky pro provedení pravidelné servisní prohlídky v místě umístění zboží a poskytnout pověřenému pracovníkovi prodávajícího při provádění servisu nezbytnou součinnost. Místo pro provedení pravidelné servisní prohlídky musí mít dostatečné osvětlení, vytápění a větrání a musí splňovat veškeré platné směrnice bezpečnosti práce. Pracovníci prodávajícího nebo jím pověřené osoby mají právo neomezeného přístupu k místu provádění servisu. Kupující je povinen se během provádění pravidelné servisní prohlídky postarat o zajištění místa před přístupem nepovolaných osob. Pokud provedení pravidelné servisní prohlídky vyžaduje provozní prostředky (např. elektrický proud, vodu) nebo technickou pomoc, je tyto prostředky kupující povinen bezplatně a včas prodávajícímu poskytnout.

1.9 Kupující je povinen s náležitou odbornou péčí provést kontrolu (prohlédnout) zboží ihned při jeho převzetí. Vady, které nemohly být zjištěny při převzetí zboží, je kupující povinen písemně oznámit prodávajícímu nejpozději do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy tyto vady kupující zjistil nebo zjistit mohl při dostatečné péči (podle toho, co nastane dříve), nejpozději však v záruční době, jinak nároky kupujícího z odpovědnosti za tyto vady zanikají.

1.10 V případě řádně a včas oznámené (reklamované) vady zboží, za kterou prodávající odpovídá, je prodávající oprávněn podle své volby určit některý ze způsobů odstranění předmětné vady: (i) opravou vadného zboží nebo (ii) dodáním náhradního zboží či jeho části nebo (iii) poskytnutím přiměřené slevy z kupní ceny. V případě, že prodávající neuzná reklamaci za oprávněnou, oznámí písemně (e-mailem) kupujícímu důvody, pro které byla reklamace posouzena jako neoprávněná.

1.11 Prodávající je povinen odstranit vadu některým ze způsobů uvedených v čl. 6.10 této smlouvy v přiměřené lhůtě odpovídající povaze předmětné vady.

1.12 Prodávající je oprávněn v rámci odstranění vady zboží podle svého uvážení přistoupit i k výměně zboží či jeho dílu za jiné zboží či díl stejného druhu a stejných nebo lepších parametrů, a to i případně od jiného výrobce tak, aby byla obnovena funkčnost opravovaného/nahrazovaného zboží.

1.13 Kupující je pro případ provádění kontroly či opravy zboží povinen zajistit pracovníkům prodávajícího obdobné podmínky, jako jsou stanoveny v čl. 6.8 této smlouvy. Prodávající je povinen plnit své závazky vyplývající ze záruky pouze tehdy, pokud kupující není v prodlení s úhradou kupní ceny zboží nebo jakéhokoliv jiného peněžitého plnění vůči prodávajícímu.

1.14 Předmětem záručního plnění není běžná údržba, čištění a podobné úkony předepsané výrobcem v návodu k obsluze zboží, manuálu nebo jiném obdobném dokumentu.

1.15 Záruka se též nevztahuje na opotřebení součástí zboží, u nichž výrobce limitoval životnost takové součásti, jestliže tato byla překročena, a na přirozené opotřebení součástí při výrobcem doporučeném užívání zboží. Také není možné uplatnit záruku na ty díly zboží, u kterých byla vada ať již zcela nebo částečně způsobena nadměrným, případně jednostranným namáháním nebo nepovolenou úpravou ze strany kupujícího.

1.16 Nad 12 měsíců nebo najetých více jak 1200 motohodin (co nastane dříve) ode dne předání zboží kupujícímu není kupující oprávněn reklamovat komponenty zboží, jako jsou příslušenství spalovacího motoru (alternátor, startér, startovací baterie, vodní pumpa, řemeny), hydraulické hadice, příslušenství kabiny (zámky, stěrače, ramínka, gumičky), sedačky, gumové a pryžové díly (např. manžety, lemovky aj.).

1.17 Nad 24 měsíců ode dne předání zboží kupujícímu není kupující oprávněn reklamovat trakční olověné baterie.

2. Kupní smlouva vzniká písemným a bezvýhradným potvrzením (akceptací) objednávky prodávajícím, doručeným kupujícímu ve lhůtě uvedené v objednávce, jinak do tří pracovních dnů od obdržení objednávky (dále jen kupní smlouva). Odpověď prodávajícího na objednávku s jakýmkoliv dodatkem nebo odchylkou se považuje za odmítnutí objednávky a za novou nabídku na uzavření kupní smlouvy. Za písemnou objednávku nebo její potvrzení se považuje i písemnost zaslaná faxem nebo emailem.

3. Dokud kupující neobdrží písemné potvrzení objednávky prodávajícím, je kupující oprávněn objednávku bez nároku prodávajícího na náhradu jakékoliv škody odvolat, a to písemně, e-mailem nebo i telefonicky s dodatečným písemným (e-mailem) potvrzením tohoto odvolání.

4. Pokud není v objednávce uvedena lhůta pro dodání předmětu koupě (dále jen zboží), platí za dohodnutou dodací lhůta 10 pracovních dnů od doručení objednávky prodávajícímu.

5. Pokud není v objednávce uvedeno výslovně jinak, není kupující povinen přijmout částečné plnění.

6. Prodávající je povinen zboží dodat na své náklady do místa uvedeného v objednávce s odpovídajícím dodacím listem, jinak na adresu sídla kupujícího. Náklady spojené s vracením vratných obalů nese prodávající.

7. Nebezpečí škody na zboží a vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího převzetím zboží kupujícím.

8. Při prodlení s dodáním zboží je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5% z kupní ceny zboží (vč. DPH), s jehož dodáním je prodávající v prodlení, a to za každý den prodlení, čímž není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody v plném rozsahu.

9. Kupující je oprávněn nepřevzít zboží, pokud není dodáno včas anebo řádně, případně vykazuje-li jakékoliv vady. Prodávající je povinen dodat zboží včetně veškerých dokladů potřebných pro převzetí a užívání zboží a na své náklady uvést podle požadavku kupujícího zboží do provozu a zaškolit obsluhu zboží.

10. Prodávající má právo na uhrazení kupní ceny až po dodání kompletního zboží bez vad, a to se splatností 30 dnů ode dne doručení příslušné faktury za dodané zboží kupujícímu.

11. Prodávající je oprávněn postoupit svou případnou pohledávku za kupujícím nebo započítávat vzájemné pohledávky a závazky vůči kupujícímu pouze na základě předchozího písemného souhlasu kupujícího.

12. Prodávající se zavazuje, že zboží bude způsobilé k sjednanému (jinak k obvyklému) účelu a že si zachová sjednané (jinak obvyklé) vlastnosti po dobu 24 měsíců od dodání zboží kupujícímu. Kupující je oprávněn reklamovat vady na zboží kdykoliv v průběhu záruční doby.

13. Prodávající je povinen se vyjádřit písemně (e-mailem) k reklamaci nejpozději do 3 pracovních dnů od jejího obdržení.

14. V případě oprávněné reklamace vady zboží je kupující oprávněn dle své volby uplatnit u prodávajícího tyto nároky:

  • odstranění vady dodáním náhradního zboží za zboží vadné, dodání chybějícího zboží a odstranění právních vad,
  • odstranění vad opravou zboží, jestliže vady jsou opravitelné,
  • přiměřenou slevu z kupní ceny,
  • odstoupení od kupní smlouvy.

15. Prodávající je povinen odstranit vady zboží ve lhůtě stanovené kupujícím.

16. V případě opravy dodaného zboží nebo náhradní dodávky zboží začíná běžet záruční doba znovu dnem následujícím po předání opraveného nebo náhradního zboží kupujícímu.

17. Prodávající jako výrobce, dovozce nebo distributor odpovídá za veškeré škody způsobené vadným či nekvalitním provedením předmětu koupě.

18. Prodávající odpovídá za to, že ke zboží má k dispozici prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění, je-li jeho vydání podle tohoto zákona třeba.

19. Prodávající se zavazuje zbavit kupujícího jakýchkoli nároků třetích stran z hlediska možného porušení jejich průmyslových práv týkajících se zboží.

20. Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího z kupní smlouvy se řídí právem České republiky.

21. Smluvní strany sjednávají pro veškeré spory z kupní smlouvy místní příslušnost obecně příslušného soudu kupujícího.

22. Pro smluvní vztahy z kupní smlouvy neplatí ustanovení § 1978 odst. 2 občanského zákoníku, tj. oznámí-li věřitel dlužníkovi, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, neplatí (není-li výslovně v oznámení stanoveno jinak), že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupil.

23. K platnosti prominutí dluhu na základě kupní smlouvy se vyžaduje písemná forma.

24. Případné obchodní podmínky prodávajícího jsou platné pro kupní smlouvu a závazkový vztah jí založený výlučně tehdy, pokud je to v kupní smlouvě výslovně uvedeno, jinak se případné obchodní podmínky prodávajícího na kupní smlouvu a závazkový vztah jí založený nevztahují.

25. Ujednání smluvních stran obsažené v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto podmínek.

26. Tyto podmínky jsou účinné od 1.1.2015