iGo pilot

We drive automated vehicles

Inteligentní navigátor vaším individuálním skladem

Funkce iGo pilot navigation a iGo pilot safety propojují individuální topologii skladu s vozíky, které ve skladu pracují. Rozhraní iGo pilot navigation komunikuje se systémy správy skladu a propojuje procesy ve skladu do inteligentního komplexního celku. Vozík tak zná skladové místo ve vysokém regálu, ke kterému se má najet, a usnadňuje práci obsluze. Když obsluha přijme další zakázku, vozík automaticky najde cestu skladovými uličkami.

Díky asistenčním a varovným systémům iGo pilot safety, individuálně nastavitelným pro každý sklad, přizpůsobuje vozík předvídavě a bezpečně svou jízdu s ohledem na místní podmínky a zdroje nebezpečí. Po příjezdu do cílové pozice se iGo pilot navigation postará o to, aby se vidlice zastavily dle konkrétního úkolu ve správné horizontální a vertikální poloze přesně u správné regálové přihrádky. Když je zakázka vyřízena, odešlou se data zpět do systému správy skladu, aby se zabránilo chybám ve vychystávání nebo nesprávnému zaskladňování či vyskladňování palet.

Výsledek: výrazné zvýšení výkonu překládky při současném zvýšení bezpečnosti díky propojeným systémům.

  • Správný systém pro každý požadavek zákazníka. STILL iGo pilot může využívat jak RFID tagy, tak nálepky s čárovými kódy.

  • Individuální konfigurace. Systém je možné přizpůsobit každému skladu s úzkými uličkami.

  • Optimální pracovní podmínky. Obsluha nemusí vyhledávat trasu a vyhne se chybným jízdám, což usnadňuje práci a umožňuje rychlé zapracování nových zaměstnanců.
STILL iGo pilot

iGo pilot navigation

iGo pilot navigation vede řidiče s regálovým vozíkem optimální trasou k požadované pozici palety. Umožňuje to trojrozměrná mapa regálů, která zachycuje individuální topografii skladu. Porovnáváním s touto mapou uloženou v systému identifikuje vozík svou aktuální polohu v uličce. iGo pilot navigation se přizpůsobí aktivitám zaskladňování, vyskladňování a vychystávání.

Jakmile dorazí zakázka, systém stanoví optimální horizontální a vertikální trasu k hledané regálové přihrádce. Pomocí optického zobrazení obsluha rozpozná svou polohu ve vztahu k cílové pozici. S vozíkem může pohybovat jen zobrazeným směrem. Pokud se nachází v nesprávné uličce, signalizuje to zobrazení na displeji.

  • Produktivně. Vozík je poloautomaticky naváděn optimální trasou k definované pozici palety.

  • Snadno. Cíl se zadává prostřednictvím skeneru, terminálu nebo online prostřednictvím systému správy skladu. Jakmile se aktivuje páka pojezdu, najetí k cílovému místu se automaticky spustí.

  • Precizně. Navigace probíhá porovnáváním 3D mapy skladu uložené ve vozíku a referenčních bodů tvořených čárovými kódy nebo RFID transpondéry. Vidlice tak horizontálně i vertikálně přesně najedou do správné pozice.

iGo pilot navigation: technologie

Během jízdy v regálové uličce regálový vozík kontinuálně identifikuje svou aktuální polohu. Měří přitom ujetou vzdálenost a pomocí orientačních bodů zjišťuje svou aktuální pozici v regálové uličce. Jako orientační body jsou u systému STILL iGo pilot na výběr dvě možnosti: RFID nebo čárové kódy.

Technologie RFID

Do podlahy se v pravidelných rozestupech instalují transpondéry RFID (průměr 8 mm, délka 23 mm) a slouží jako orientační body. Jsou odolné proti vlhkosti. Po instalaci do podlahy se díry zalijí. Během jízdy snímá transpondéry RFID anténa v podlaze vozíku. Z těchto signálů vozík rozpozná své aktuální umístění. Přesnou polohu identifikuje pomocí těchto signálů v kombinaci s údaji systému měření výšky.

Technologie s čárovými kódy

Robustní a odolné nálepky s čárovými kódy, jejichž natištěný kód udává jak část skladu, tak řadu a příslušnou stojinu regálu, se umisťují podle využívání skladu na jednu nebo na obě strany na regálové stojiny ve výšce 500 mm nad zemí. Pomocí optické čtečky vozík tyto čárové kódy automaticky načítá i při maximální rychlosti jízdy. Ze zjištěných údajů a pomocí systému pro měření výšky vypočítá svou přesnou pozici v regálové uličce. Technologie čárových kódů se využívá tam, kde je potřeba vysoká přesnost.

iGo pilot navigation: rozhraní

Při zaskladňování a vyskladňování využívá vozík přesné souřadnice skladovacích míst. Podle technického stavu IT systému (alternativně: ERP systému) a požadované úrovně komfortu jsou pro napojení systému IGo pilot navigation k dispozici následující varianty.

1. Manuální zadávání

Obsluha zadá individuální údaje o skladovacích místech jako cílové souřadnice na terminálu v kabině řidiče. Rozhraní iGo pilot navigation přepočítá tyto souřadnice pro vozík a stiskem tlačítka se postará o optimální najetí. Napojení na systém ERP není u této varianty potřeba.

2. Zadávání pomocí skeneru čárových kódů

Pokud jsou cílové souřadnice zboží k dispozici ve formě čárového kódu (např. na průvodce zboží nebo přímo na zboží), načtou se pomocí ručního skeneru čárových kódů. Tyto souřadnice pak rozhraní iGo pilot navigation přepočítá pro vozík a jsou základem pro najetí do cílové pozice stiskem tlačítka. V tomto případě není potřeba napojení na systém ERP.

3. Předávání údajů o cíli ze systému správy skladu (WMS)

Dle technického stavu, provedení IT systému a dle požadované úrovně komfortu nabízí systém různá řešení: v prvním řidič ze seznamu zakázek sám vybírá další zakázku. Náročnější řešení nabízí stanovení optimálního pořadí zakázek se zohledněním příslušné strategie skladu a v kombinaci se systémem správy vozíků. Standardně jsou k dispozici různé strategie napojení.

4. Individuální zákaznické řešení

Na bázi individuálních požadavků skladu a potřebné přepravy lze realizovat řešení na míru.

Nemůžete se rozhodnout?

Na vaše otázky týkající se našeho portfolia vám kdykoli odpoví některý z našich odborníků.

Požadavek na: iGo pilot

Vyplňte níže uvedený formulář Co nejdříve vás oslovíme.

Oslovení*
This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.

iGo pilot safety

Pokud se nainstaluje iGo pilot safety, výrazně vzroste provozuschopnost a výkon překládky regálových vozíků STILL.

Předem se ve skladu s úzkými uličkami definují oblasti, ve kterých platí zvláštní bezpečnostní pravidla. Trojrozměrné mapy těchto oblastí se uloží do vozíku. Tyto mapy vytvoří společnost STILL. V běžném provozu tak lze definovat překážky v regálové uličce, potřebné brzdné dráhy na konci uličky nebo výšková omezení. Vozík navíc pomocí mapy kontinuálně lokalizuje svou pozici. Během jízdy rozpozná vozík každou skladovou uličku s těmito specifickými podmínkami a příslušně se přizpůsobí, aniž by musel řidič jakkoli zasahovat. Systém se neustále řídí přednastavenými bezpečnostními pravidly.

  • Bezpečně. S až 15 bezpečnostními konfiguracemi je možné definovat specifika topografie skladu, např. výšková a rychlostní omezení, překážky nebo brzdné dráhy.

  • Spolehlivě. Vozík reaguje automaticky na nebezpečná místa. Brání se tím poškození zboží a regálů.

  • Efektivně. Krátké prostoje díky prevenci násilných poškození, která přináší nižší četnost oprav.

iGo pilot safety: funkce

Řada bezpečnostních funkcí chrání zboží, regály, budovu a vozík před poškozením.

Dynamický brzdový asistent – na základě individuálních výpočtů vozík na konci uličky v optimálním okamžiku zabrzdí. Systém přitom nezohledňuje pouze vzdálenost od konce uličky (jako u jiných systémů), ale také skutečnou rychlost. Výhoda: větší výkon překládky díky vyšší výkonnosti při práci na konci uličky, protože vozík může jet déle rychleji.

Ochrana před kolizí – vozík zohledňuje předdefinované překážky, jako jsou lampy, hasicí rozstřikovací zařízení nebo příčné nosníky, a zabraňuje tak kolizím. Díky kontinuálnímu sledování kontur vozíku dokáže vozík před kontaktem s překážkou včas zastavit. Výhoda: vyšší využití skladovací plochy dosažením špatně přístupných oblastí a zvýšená ochrana před kolizemi v těchto oblastech.

Lokální omezení výšky – pro určité oblasti uvnitř regálové uličky lze omezit maximální možnou výšku zdvihu. Je tak možné zohlednit regálové uličky v halách s různou výškou stropu. Výhoda: vyšší bezpečnost v oblastech s různou výškou.

Lokální omezení spouštění – v určitých zónách může být blokováno spuštění kabiny na podlahu. Zabraňuje se tím poškození vozíku, břemene nebo vodicích kolejnic. Výhoda: vyšší bezpečnost v případě překážek ve výšce podlahy.

Lokální omezení rychlosti – v definovaných oblastech je možné limitovat rychlost pojezdu a zdvihu vozíku. Brání se tak poškození vozíku nebo regálů v oblastech s nerovnou podlahou i bez obecného omezení rychlosti ve všech regálových uličkách. Výhoda: vyšší výkon překládky díky vyšší výkonnosti a vyšší bezpečnost v místech s nerovnou podlahou.

Blokování řízení mimo uličku – i po opuštění uličky může být řízení na definované dráze blokováno pro odložení nebo naložení palet. Brání se tím poškození vozíku a zboží při výjezdu z uličky. Výhoda: vyšší bezpečnost díky prevenci poškození vozíku a zboží.

Lokální blokování výsuvu – v definovaných oblastech lze vyloučit výsuv vidlic do regálu. Zabrání se tím kolizím s překážkami v definovaných oblastech. Výhoda: vyšší bezpečnost díky prevenci poškození vozíku a zboží.

Lokální omezení výsuvu – v definovaných oblastech nebo po celé délce regálové uličky je možné omezit výsuv na definovanou délku. Tímto způsobem lze bezpečně zaskladňovat palety s různou orientací nebo různými rozměry. Výhoda: vyšší bezpečnost díky zabránění poškození vozíku a zboží.

Lokální blokování otáčení – otáčení vidlic ke straně uličky může být v určité oblasti, po celé její délce nebo v definovaných částech vyloučeno. Je to vhodné, pokud se může zaskladňovat jen na jedné straně uličky nebo pokud má být v úzkých uličkách možné otáčení jen na definovaných místech. Výhoda: vyšší bezpečnost díky prevenci poškození vozíku a zboží.

Asistent pro předávací stanice – prostřednictvím RFID tagů lze definovat pozici předávacích stanic před regálovou uličkou a pak je možné ji vyvolat stiskem tlačítka. Vozík na zvolené předávací pozici zastaví. Výhoda: vyšší výkon překládky díky zvýšené výkonnosti s přímým najetím ke stanici.

iGo pilot safety: videotéka


Ke stažení

 

Kontaktovat

Na vaše otázky týkající se našeho portfolia vám kdykoli odpoví některý z našich odborníků.

Vyplnit formulář

K vaší poptávce vás budeme co nejdříve kontaktovat.

Zavolat poradci

Telefonní číslo

Požadavek na: iGo pilot

Vyplňte níže uvedený formulář Co nejdříve vás oslovíme.

Oslovení*
This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.